ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

 

Dotyczy: konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności na rzecz Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie w zakresie świadczeń pielęgniarskich i ratownika medycznego, nr sprawy DKw.1151.2.2020.MJ

 

W myśl art. 151 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.) w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego informuję, że w dniu 29 lipca 2020 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności z zakresu świadczeń wykonywanych przez ratownika medycznego na rzecz Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie.

nr oferty

Nazwa i adres podmiotu

Rodzaj świadczenia

Cena brutto za 1 godzinę

25/20

Dominik Krochmal, 22 – 554 Trzeszczany Pierwsze, Leopoldów 26

Ratownik medyczny

40 zł

W toku konkursu wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Na podstawie art. 150 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), przyjęto ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

Dziękuję za złożenie ofert. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 31 lipca 2020 r.

 

 

Zastępca Dyrektora

Zakładu Karnego w Hrubieszowie

mjr Tomasz Buczek

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej