Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji pulmonologicznych

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp.

ul. Podmiejska 17

66-400 Gorzów Wlkp.,

tel. 0-95 733-45-00  fax 0-95 733-45-24.

REGON 000320696, NIP 599-12-29-662

ogłasza konkurs ofert na

wykonywanie usług medycznych w zakresie konsultacji pulmonologicznych dla osób pozbawionych wolności na rzecz Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddziale Zewnętrznym w Słońsku

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług medycznych w zakresie konsultacji pulmonologicznych dla osób pozbawionych wolności, osadzonych oraz kierowanych do osadzenia w tutejszej jednostce przez organy uprawnione, przez okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r., na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki konkursu ofert znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną.

Szczegółowe warunki zamówienia dostępne będą na stronie internetowej: www.sw.gov.pl

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.

Oferta winna zostać doręczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2021 r. do godz. 15:00 do sekretariatu Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. w zaklejonej i opisanej kopercie.

Otwarcie ofert nastąpi w komórce kadrowej Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. w  dniu 04.03.2021 r.  o godz. 12:00.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej