Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowie ogłasza nabór do Służby Więziennej na stanowisko młodszy asystent Ambulatorium z Izbą Chorych (lekarz stomatolog) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Przewidywana liczba osób do przyjęcia do pracy: 1.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów tel: (91) 466 78 56 lub (91) 466 78 57

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm.), ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 4 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

Charakter pracy:

lekarz stomatolog – udzielanie świadczeń stomatologicznych osobom pozbawionym wolności

Kandydatem może być osoba:

- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie (co najmniej wykształcenie wyższe medyczne) oraz prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa,

- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 742),

- posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

- ocena złożonych dokumentów,

- przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

- sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych

- wykonanie badań lekarskich.

Wymagane dokumenty:

- Podanie o przyjęcie ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega

- CV

- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje specjalistyczne

- kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby

- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o składanie dokumentów do dnia 10 lutego 2021 r. osobiście w Zakładzie Karnym w Goleniowie lub drogą pocztową (korespondencja winna być kierowana na adres: Zakład Karny w Goleniowie ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów). Liczy się data wpływu dokumentów do jednostki.

Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej