DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W SZCZECINIE

 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej(Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

 

ogłasza

rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej NR VIII/2020 dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej

na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie

 

zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w Zakładzie Karnym w Goleniowie na następujące stanowiska:

 

ZAKŁAD KARNY W GOLENIOWIE,

ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów

 

1. młodszy psycholog działu penitencjarnego/terapeutycznego –1 etat,

Wymagane wykształcenie zgodne z wykonywanym zawodem psychologa.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności.

Wynagrodzenie brutto 4.470 zł ( netto 3.740 zł)

 

2. młodsza pielęgniarka/ młodszy pielęgniarz/ ratownik medyczny - 2 etaty,

Służba w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności

Wynagrodzenie brutto 4.006 zł ( netto 3.325 zł)

 

OFERUJEMY:

- stałą pracę,

- pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- awanse związane z podwyższaniem uposażenia,

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

- wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,

- raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe,

- nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie wskazując Zakład Karny lub Areszt Śledczy oraz stanowisko o które się ubiega;
 2. wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.                                                       (UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);
 3. kserokopie świadectw pracy lub służby;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,(tj. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień;
 5. kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;
 6. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;

oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22.05.2020r.:

w pierwszej kolejności elektronicznie na adres oisw_szczecin@sw.gov.pl lub w przypadku braku takiej możliwości, drogą pocztową na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie) z dopiskiem „Nabór nr VII/2020 ‘’

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 22.05.2020 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie ul. Kaszubska 28 lub pod numer telefonu (91) 4809123, 4809122, 4809120

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:

1) ocenę złożonych dokumentów oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),

3) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań – na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut),

4) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

5) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów),

6) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

7) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

II. Etap sprawdzający obejmujący:  ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie).

 

III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

 

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie w sposób zapewniający anonimowość danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

 

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

 

Pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Służbie Więziennej. Przyjęcie na dane stanowisko jest uzależnione od ilości wakatów oraz uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE
W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 1. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;
 2. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku resocjalizacji, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, ratownictwa medycznego – 20 punktów;
 3. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
 4. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;
 5. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;
 6. wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;
 7. wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE
W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 1. posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;
 2. posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;
 3. posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów.
 4. stopień naukowy lub tytuł naukowy -30 punktów;
 5. aplikacja radcowska, sędziowska , prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska-20 punktów;
 6. posiadanie uprawnień budowlanych-10 punktów;
 7. posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

 

 

TYMCZASOWE PROCEDURY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, wprowadzam czasowe procedury w zakresie postepowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej:

 

 1. W składanej dokumentacji należy wskazać możliwość komunikowania się drogą elektroniczną, tj. należy podać numer telefonu oraz adres e-mail.
 2. Zmiany we wstępnym etapie postępowania kwalifikacyjnego:
 • Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są wyłącznie przez wideo połączenie.
 • Test wiedzy zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem sytemu teleinformatycznego.
 • Zasady przeprowadzenia testu sprawności fizycznej zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania kwalifikacyjnego

W trybie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Kaszubskiej 28.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Brzezicki. Dane kontaktowe: email iod_oisw_szczecin@sw.gov.pl; telefon 91 48 09 110.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia kwalifikacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 5. Pani/Pana dane nie będą do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas związany z postępowaniem kwalifikacyjnym oraz przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, prawo do przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz przypadkach, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej