Zakład Karny w Głogowie ogłasza nabór na stanowisko MŁODSZY INSPEKTOR (INFORMATYK)

MŁODSZY INSPEKTOR (INFORMATYK)

 

Funkcjonariusz

 

Dodatkowe informacje:

 

Zakład Karny w Głogowie ogłasza nabór

na stanowisko

MŁODSZY INSPEKTOR

(INFORMATYK - ŁĄCZNOŚCIOWIEC)

 

Ilość przewidywanych osób do przyjęcia: 1

 

Stanowisko: Funkcjonariusz SW

 

Przewidywane zatrudnienie: III-IV kwartał 2018 r.

 

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkie informacje na temat naboru udziela zespół ds. kadr i płac

 

Zakładu Karnego w Głogowie, ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów

(76) 837-35-53

 

Podstawia prawna:

  1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631
    z późn. zm.)

  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186 poz. 1247)

 

  1. Wymagania:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

- posiadająca odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie (wyższe magisterskie -informatyczne);

- posiadająca obywatelstwo polskie;

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej ;

- która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.


 

  1. Wymagane dokumenty:

Kandydat wraz z pisemnym podaniem o przyjęcie do służby składa następujące dokumenty

(kserokopie):

 

- cv i list motywacyjny

- wypełnioną ankietą personalną kandydata do Służby Więziennej (zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.09.2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej)

(dokument dostępny na stronie internetowej: www.sw.gov.pl → Zakładka 'praca' → Zakładka 'zasady przyjęcia do Służby Więziennej'),

- świadectwo lub dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie,

-inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, ukończone kursy itd.

- dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

- książeczka wojskowa (oryginał do wglądu),

- odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa (kopie),

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,

  1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 

1/ oceny złożonych dokumentów,

2/ przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

3/ uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

4/ testu sprawności fizycznej kandydata,

5/ przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,

6/ ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,

7/ sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

8/ zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o składnie dokumentów do dnia 31.07.2018 r. (z dopiskiem: oferta rekrutacyjna: młodszy inspektor - informatyk)

- osobiście, w siedzibie Zakładu Karnego w Głogowie

- listownie na adres: Zakład Karny w Głogowie ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów (liczy się data wpływu do Zakładu Karnego w Głogowie).

 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ewentualne zapytania można uzyskać w zespole ds. kadr i płac Zakładu Karnego
w Głogowie pod numerem telefonu: (76) 837 35 53.

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Głogowie.

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej