Zakład Karny w Gębarzewie ogłasza nabór na następujące stanowisko:

 


strażnik działu ochrony – przewidywana ilość etatów dla funkcjonariusza SW – 15 etatów,

 

planowany termin przyjęcia do służby w Służbie Więziennej to wrzesień 2018 r.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,

 • obywatelstwo polskie,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystanie z pełni praw publicznych i cywilnych,

 • osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

 • Służbę w SW może pełnić osoba spełniająca wymogi określone w art. 38 ustawy

  z dnia 09.04.2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r., poz. 631 ze zm.)

 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sprawność fizyczna.

  Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV, podanie o przyjęcie do służby w SW skierowane do Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie wraz z prawidłowo wypełnioną ankietą personalną kandydata do Służby Więziennej - ankieta personalna

 • kopie świadectwa szkoły średniej, świadectwa maturalnego, a w przypadku wyższego wykształcenia również kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe,

 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności, kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, ukończone kursy, zaświadczenia o odbytych stażach, certyfikaty itp.
   

  Wstąpienie do służby w Służbie Więziennej jest dobrowolne i następuje po pozytywnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.


 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) ocena złożonych dokumentów,

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu, w szczególności, ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji oraz motywacji kandydata,

3) uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

4) test sprawności fizycznej,

5) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,

6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej

7) sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

8) zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.


 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie KarnymGębarzewie.

 

Dokumenty można składać osobiście w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, bądź wysłać tradycyjnie drogą pocztową na adres:

Zakład Karny w Gębarzewie

62-241 Żydowo

 

 

z dopiskiem: „ogłoszenie o naborze – strażnik działu ochrony”

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 429 23 07


 


 

Nie będą rozpatrywane podania przesyłane drogą elektroniczną.


 


 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH DO DNIA 31 SIERPNIA 2018 ROKU.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej