Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie, Garbalin 18, 99– 100 Łęczyca

działając na podstawie:
1) art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 210, poz.2135),

zaprasza Świadczeniodawców  do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w szacunkowej liczbie ok. 1000 osób (Świadczenia mogą być udzielane na bazie pomieszczeń, sprzętu, aparatury, leków, Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Garbalinie).
W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,
2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,
3) posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

1. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018r. Zakład Karny zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych na świadczenia zdrowotne. 
2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi w przedmiocie konkursu (wymagany formularz ofert, projekt umowy o udzielanie świadczeń  zdrowotnych), można się zapoznać w kadrach zakładu osobiście l na stronach www.sw.gov.pl OISW w Łodzi Zakład Karny w Garbalinie zakładka ogłoszenia do dnia 6.08.2018r. 
3. Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "oferta na udzielanie świadczeń    POZ" do dnia   6.08..2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie zakładu.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.08 .2018 r. o godz.11.00 w pokoju narad ZK w Garbalinie.
5. Kryteria oceny ofert: 
1) najniższa cena, 
2) kompletność informacji w złożonej ofercie;
3) spełnienie warunków konkursu,
4) posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
6. O rozstrzygnięciu konkursu komisja konkursowa ogłosi na stronie internetowej Zakładu Karnego – adres w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu. 
7. Oferent będzie związany ofertą  30 dni od dnia otwarcia ofert.
8. Zakład Karny zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu  składania ofert.
9. Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zakład Karny zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje skarga na zasadach określonych w art.153 i 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Z 2004 r. nr 210, poz.2135).
10. W toku postępowania, do czasu jego zakończenia, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni  roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
11. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, jeszcze przed zawarciem umowy, Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia. 


                                Podpisał: Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie ppłk Arkadiusz Janiszewski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej