DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W OLSZTYNIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1064 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

OGŁASZA

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Nr 7/2022 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE

Planowane terminy przyjęć kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2022 roku zostały ustalone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

I. LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I DZIAŁACH SŁUŻBY, NA KTÓRE JEST PROWADZONY NABÓR DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

-Zakład Karny w Barczewie – 20 etatów;

-Zakład Karny w Kamińsku – 30 etatów;

-Zakład Karny w Iławie (OZ Działdowo) – 2 etaty;

-Areszt Śledczy w Olsztynie – 15 etatów;

-Zakład Karny w Dublinach – 19 etatów (w tym: 2 – rezerwa kadrowa);

-Areszt Śledczy w Elblągu - 2 etaty (w tym: 1 – OZ Braniewo);

-Zakład Karny w Czerwonym Borze – 5 etatów.

Wynagrodzenie brutto 4327 zł. /3591 zł. netto. (osoby do 26 roku życia - 3938 zł. netto)

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, umiejętność podporządkowania się hierarchicznej strukturze, dyspozycyjność.

Z uwagi na rodzaj pracy i warunki jej wykonywania poszukujemy:

kandydatów do wymienionych aresztów śledczych i zakładów karnych tj. jednostek przeznaczonych do odbywania w nich kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i kontrola osobista osadzonych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy kontrola osobista polega na oględzinach ciała, sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.

Nabór na stanowiska funkcjonariuszy pełniących służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi mężczyznami.

MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 5 etatów (w tym: 2 - rezerwa kadrowa);

Wynagrodzenie brutto 5044 zł./ 4187 zł. netto.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji a w szczególności z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii oraz prawa.

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 2 etaty;

-Zakład Karny w Iławie – 1 etat;

-Zakład Karny w Dublinach – 1 etat

-Zakład Karny w Barczewie – 1 etat.

Wynagrodzenie brutto 5044 zł./ 4187 zł. netto.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku „psychologia”, mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej.

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO - DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU

-Areszt Śledczy w Olsztynie (OZ Szczytno) – 1 etat.

Wynagrodzenie brutto 4580 zł (3801 zł. netto)

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie
w terapii uzależnień. (z zakresu: pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauki o rodzinie, teologii, filozofii). Mile widziane doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia terapii uzależnień.

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/RZ – MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

-Zakład Karny w Kamińsku – 3 etaty (w tym 2 - rezerwa kadrowa);

Wynagrodzenie brutto 4580 zł. (3801 zł. netto).

Wykształcenie co najmniej średnie/wyższe kierunkowe, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego „ ratownik medyczny”.

SZEF KUCHNI

-Areszt Śledczy w Elblągu - 1 etat;

Wynagrodzenie brutto 4757 zł./ 3948 zł. netto.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wymagane wykształcenie średnie gastronomiczne lub kurs kucharza, mile widziane ważne badania sanitarno-epidemiologiczne oraz doświadczenie w pracy zawodowej.

KIEROWCA DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 1 etat (rezerwa kadrowa);

- Wynagrodzenie brutto brutto 4691 zł. ( 3894 zł. netto).

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym, wymagane wykształcenie
min. średnie/branżowe, prawo jazdy kat. B, C i D, mile widziane B+E oraz doświadczenie jako kierowca.

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 3 etaty.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie min. średnie/ branżowe, preferowany profil techniczny lub budowlany. Praca związana z usuwaniem usterek
i dokonywaniem napraw konserwacyjno-eksploatacyjnych.

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

-Areszt Śledczy w Elblągu – 1 etat.

Wynagrodzenie brutto 4580 zł (3801 zł. netto)

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe (licencjat inżynier, magister), preferowany kierunek: elektroniczny, informatyczny, elektrotechniczny lub pochodny. Preferowana znajomość aspektów funkcjonowania urządzeń oraz sieci.

OFERUJEMY:

- stałą pracę,

- pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

- wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,

- wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

II. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

III. WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ze wskazaniem stanowiska, na które aplikujemy; oraz podanie swojego ADRESU E-MAIL do kontaktu – proszę wpisywać czytelnie!.

2) wypełnioną PISMEM DRUKOWANYM ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik do ogłoszenia);

UWAGA – obowiązuje WYDRUK DWUSTRONNY, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie., jak również nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata – to oświadczenie wypełniane jest w dniu przyjęcia do służby.

3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej, również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

5) zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

6) kserokopie uzupełnionej o stosowne wpisy książeczki wojskowej;

7) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia);

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesyłać do dnia 22 lipca 2022 r.:

za pośrednictwem poczty do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie (liczy się data wpływu), na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Aleja Józefa Piłsudskiego 3,

10-575 Olsztyn

z dopiskiem: „Nabór Nr 7/2022”

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 22.07.2022r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostkach organizacyjnych województwa podlaskiego, poszczególne etapy kwalifikacyjne odbędą się na terenie tego województwa.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSYŁANIA/SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE tj.:

-Zakład Karny w Barczewie                                                                                    - Areszt Śledczy w Elblągu

ul. Klasztorna 7                                                                                                       ul. 12 Lutego 4a

11 – 010 Barczewo                                                                                                  82-300 Elbląg

-Zakład Karny w Kamińsku                                                                                      -Zakład Karny w Czerwonym Borze

ul. Obrońców Westerplatte 1                                                                                    ul. Czerwony Bór 2

11 – 220 Górowo Iławeckie                                                                                      18-400 Łomża

-Zakład Karny w Dublinach

Dubliny 16

11-430 Korsze

-Zakład Karny w Iławie

ul. 1 Maja 14

14-200 Iława

Szczegółowe informacje nt. danego stanowiska, można uzyskać telefonicznie w komórkach kadrowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, których dotyczy rozpoczęta procedura kwalifikacyjna.

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można kierować: na adres e-mail:nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl lub pod nr telefonu: 665 772 280, (89) 5248750
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 ).

Informacje w sprawie terminów oraz przebiegu postępowania kwalifikacyjnego będą kandydatom przesyłane na adres e-mail - podany w podaniu o przyjęcie do służby w SW.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczestników postępowania kwalifikacyjnego

W trybie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że:

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie ul. J. Piłsudskiego 3.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz OISW w Olsztynie,
e-mail: iod_oisw_olsztyn@sw.gov.pl, tel. 89 524 87 24.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej