Dubliny, 2019-11-29

OGŁOSZENIE

Zakład Karny w Dublinach, 11-430 Korsze, Dubliny 16, ogłasza konkurs ofert na:

świadczenia zdrowotne udzielane 112 osadzonym wykonywane w Oddziale Zewnętrznym w Giżycku Zakładu Karnego w Dublinach przez lekarza medycyny podmiotu leczniczego Ambulatorium z Izbą Chorych w specjalizacji: ortopeda, neurolog, lekarz POZ.

Umowa zostanie zawarta od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem „KONKURS OFERT” należy składać w Zakładzie Karnym w Dublinach do 18.12.2019 r. do godziny 12.00.

Otwarcie oraz rozstrzygnięcie ofert odbędzie się o godz. 12.30 w dniu 18.12.2019 r w siedzibie jednostki, o którym oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

konkursu ofert stosuje się ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1373 z późn.zm.). Oferta w szczególności powinna zawierać:

1)oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz szczegółowymi warunkami konkursu

2)dane o oferencie:

a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej

b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu

3)wskazanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz prawo wykonywania zawodu

4)proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia brutto

5)proponowane dni świadczenia usług

6)kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) umowy ubezpieczeniowej OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

7)kserokopie dowodu osobistego.

Udzielający zamówienia zawrze umowę z wybranym przez komisję konkursową oferentem, kierując się najkorzystniejszą ofertą cenową.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Szczegółowych informacji udziela dział kadr w Zakładzie Karnym w Dublinach, tel. (89)754 38 31 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00.

Rozmiar: 33.0 kB
Rozmiar: 56.5 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej