OGŁOSZENIE

z dnia 11 stycznia 2019 r.

O ROZSTRZYGNIĘCIU

zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających

 karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

w zakresie stomatologii

 

         Na podstawie art. 26 ust. 4a z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm. ) oraz art. 34 ust. 1 pkt 5 lit. a i art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 )

Dyrektor

Zakładu Karnego w Dębicy

39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41

niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania przyjęto ofertę:

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. dent. Bartłomiej Gruszczyński

39-220 Pilzno, ul. Kościuszki 12

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej