ZAPYTANIE

w sprawie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii ogólnej, zwanej dalej stomatologią

 

I. Udzielający zamówienia: Zakład Karny w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

usługi stomatologiczne i podobne – 85130000-9

 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, zwany dalej Oferentem.

2. Oferent zobowiązany będzie do:

 1. udzielania świadczeń w zakresie stomatologii zachowawczej, drobnej chirurgii stomatologicznej i protetyki;

 2. przeprowadzania okresowych przeglądów jamy ustnej w ramach badań profilaktycznych;

 3. wydawania, na polecenie przełożonych, opinii dotyczących stanu zdrowia skazanych, sposobu leczenia;

 4. stosowania szczególnych przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych skazanym;

 5. prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej od podmiotów leczniczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne);

 6. prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Dębicy;

 7. sporządzania dokumentacji dla różnych instytucji (sądy, jednostki prokuratury, organy rentowe, ośrodki pomocy społecznej i inne);

 8. sporządzania okresowej sprawozdawczości;

 9. udziału w akcjach o charakterze oświatowym na temat higieny jamy ustnej oraz profilaktyki schorzeń uzębienia wśród osadzonych.

3. Świadczenia, o których mowa w ust.1 i 2 wykonywane będą na terenie Zakładu Karnego w Dębicy zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą lekarską. Oferent zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń wynikających z niniejszego zamówienia z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.

4. Zamówienie może zostać udzielone podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.

5. Oferent podejmujący się świadczenia usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w okresie wykonywania umowy zgodnie z przepisami prawa w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

6. Zakres świadczeń zdrowotnych ograniczony jest infrastrukturą i wyposażeniem Udzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia zapewni na czas wykonywania świadczeń gabinet stomatologiczny oraz pomieszczenia zabiegowe, dokumentację medyczną osadzonych i leki.

7. Udostępniona Oferentowi dokumentacja medyczna stanowi wyłączną własność Udzielającego zamówienie.

8. Warunki szczegółowe:

 1. zamówienie składa się z jednej części stanowiącej załącznik nr 1 (formularz ofertowy) do niniejszej dokumentacji;

 2. Oferent obejmie opieką aktualną populację osadzonych (nie więcej niż 562 osoby), którzy będą przyjmowani w budynku Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Dębicy;

 3. wskazana liczba osadzonych, których należy objąć świadczeniem jest wielkością szacunkową;

 4. Oferent będzie wykonywać świadczenia w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:30 – w jednym dniu w tygodniu po cztery godziny dziennie, z zastrzeżeniem, że musi przyjąć wszystkich osadzonych zgłaszających się w danym dniu do lekarza dentysty;

 5. Oferent przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany zapoznać się z receptariuszem i leczyć lekami tam wskazanymi, jako tzw. lekami pierwszego rzutu.

 

III. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

Umowa w sprawie udzielania świadczeń zawarta będzie na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

 1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu, na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienie.

 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w zapytaniu.

 4. Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.

 5. Oferta składana jest wyłącznie w formie pisemnej.

 6. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim.

 7. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, muszą być podpisane przez Oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

 8. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie – pełnomocnictwie.

 9. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 10. Wszystkie dokumenty oferty należy spiąć w sposób trwały.

 11. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub pełnomocnika Oferenta.

 12. Udzielający zamówienia może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów w przypadku gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Udzielającego zamówienia za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.

 13. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Udzielający zamówienia dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, np. nazwa (firma), siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

 14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert.

 15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem ,,Zmiana oferty” lub ,,Wycofanie oferty”.

V. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

 1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej wymienione dokumenty.

 2. Oferent podejmujący się świadczenia jest zobowiązany załączyć do oferty:

 1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (dyplom, tytuł naukowy, specjalizacja, inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje);

 2. dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu;

 3. zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

 4. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie o zobowiązaniu się do przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia na czas trwania umowy (przed przystąpieniem do jej wykonywania) zgodnie z przepisami prawa w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. statut lub jego wyciąg określający zadania*.

   

* Dokument dotyczy podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

 

VI. KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY: najniższa cena.

 1. Zamówienie składa się z jednej części stanowiącej odpowiednio załącznik nr 1 (formularz ofertowy) do niniejszej dokumentacji. Oferent zaproponuje w formularzu ofertowym kwotę, która będzie stanowić należność za jeden miesiąc udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego postępowania.

 2. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę (brutto) za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert.

 2. Opakowanie należy opisać nazwą przedmiotu zamówienia: ,,Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz dentysta” i klauzulą: ,,nie otwierać przed dniem 22 grudnia 2020 r. godziną 11:30” oraz nazwą/firmą Oferenta wraz z jego adresem.

 3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Zakładzie Karnym w Dębicy, w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r. do godziny 10:00 (liczy się data i godzina wpływu).

 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu składania ofert o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w formie transmisji on-line poprzez platformę Cisco Webex udostępnioną na stronie https://czsw.webex.com. W celu uczestniczenia w transmisji Oferent zobowiązany jest do umieszczenia na kopercie z ofertą w widocznym miejscu adres email przedstawiciela – na ten adres zostanie wysłane zaproszenie do uczestniczenia w transmisji on-line z otwarcia ofert.

 5. Niezwłocznie po otwarciu oferty rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy.

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

IX. PRZEBIEG PRACY KOMISJI

 

Jeżeli w toku niniejszego postępowania, nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Udzielający zamówienia wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym w wezwaniu. Oferent, składając ofertę dodatkową, nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej ofercie.

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu niniejszego postępowania zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, na stronie internetowej www.sw.gov.pl. (w zakładce ,,Praca”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po zatwierdzeniu rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy.

 2. Ponadto, Udzielający zamówienia powiadomi pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) o wyniku postępowania Oferenta, którego oferta została wybrana. W zawiadomieniu przekazanym Oferentowi, Udzielający zamówienia określi miejsce i termin zawarcia umowy.

 3. Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami ze strony Udzielającego zamówienia uprawniona jest st.chor. Agnieszka Szczepanik - starsza pielęgniarka Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Dębicy.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

OFERTA

dla Zakładu Karnego w Dębicy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii osobom pozbawionym wolności odbywającym karę pozbawienia wolności przebywającym w Zakładzie Karnym w Dębicy

 

I. Dane Oferenta:

1. Nazwa podmiotu leczniczego, adres/imię i nazwisko, adres: …..……………………………..

…………………………………………………………………………………............…………..…………………………………………………………………………………………..................

2. Numer wpisu do rejestru: podmiotów leczniczych/ indywidualnych praktyk lekarskich

..........................................................................................................................................................

3. Numer telefonu............................................... e-mail .................................................................

 

4. Numer NIP ..................................................................................................................................

 

5. Numer REGON .........................................................................................................................

 

 

II. Proponowana cena za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w okresie jednego miesiąca ..................................... złotych brutto.

(słownie:……...….………………………………..).

 

III. Zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, realizowanych w jednym dniu w tygodniu po cztery godziny dziennie:

 

Zamówienie będę realizował(-a) w godzinach………………………...

 

 

 

 

…………………………………………………………….

 

podpis Oferenta

lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

dotyczy osób fizycznych

 

Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy, ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica, tel. 14 6815657, adres poczty elektronicznej zk_debica@sw.gov.pl,

   

 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod_zk_debica@sw.gov.pl,

   

 3. cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania -

  dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych,

   

 4. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców – dane nie będą przekazywane odbiorcom,

   

 5. gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych – nie dotyczy,

   

 6. okres, przez który dane będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu- okres, przez który dane będą przechowywane ustalany jest na podstawie zarządzenia nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i wynosi 10 lat,

   

 7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, cofnięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

   

 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

   

 9. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza rozporządzenie,

 

 1. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym czy umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych: podanie danych jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej