OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ogłasza nabór kandydatów do pracy w Służbie Więziennej w Zakładzie Karnym w Chełmie na stanowisko:

 

MŁODSZY - STARSZY ASYSTENT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

ZAKŁADU KARNEGO W CHEŁMIE (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej).

- przewidywane jest zatrudnienie 1 osoby;

- forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy;

- przewidywany termin rozpoczęcia pracy styczeń 2022 r.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, z późn. zm.);

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.);

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 4, z późn. zm.);

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151 poz. 896, z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

  1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

publicznych;

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.742);

6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

Podstawowe wymagania:

- wykształcenie - wyższe medyczne lekarskie;

- aktualne prawo do wykonywania zawodu lekarza;

- doświadczenie w zawodzie lekarza minimum 3 lata.

 

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do pracy;

- kwestionariusz osobowy dla kandydata (załącznik nr 1);

- list motywacyjny i CV;

- kopie ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje

zawodowe i specjalistyczne (oryginał do wglądu);

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały
do wglądu);

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku karalności

(załącznik nr 2);

- oświadczenia kandydata o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załączniki nr 3 i 4).

 

Charakter pracy:

W skład obowiązków w ramach przedmiotowego zatrudnienia wchodzić będzie m.in. badanie osadzonych w czasie i po zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego; orzekanie o zdolności do odbycia kary dyscyplinarnej przez osadzonych ukaranych umieszczeniem w celi izolacyjnej; kierowanie osadzonych na konsultacje do lekarzy specjalistów; udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej osadzonym w przypadkach nagłego pogorszenia zdrowia/doznania urazów; sporządzanie opinii lekarskich dotyczących stanu zdrowia osadzonych dla potrzeb sądów i prokuratur.

 

Termin i miejsce uzyskania szczegółowych informacji odnośnie postępowania kwalifikacyjnego:

-dokumenty kandydatów przyjmowane będą w terminie do dnia 18 stycznia 2022 r. Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Zakładu Karnego w Chełmie – ul. Kolejowa 112, Chełm 22-100, ewentualnie w formie elektronicznej (skan. dokumentów) na adres email: zk chelm@sw.gov.pl (decyduje data wpływu);

-dodatkowe informacje w zakresie postępowania kwalifikacyjnego bądź pracy
na proponowanym stanowisku można uzyskać telefonicznie pod numerem (082) 562 78 54.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) oceny złożonych dokumentów;

  1. przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

  2. uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

  3. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w Służbie Więziennej.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej ‑ do dnia 19 stycznia 2021 r. Dokumenty złożone po terminie, lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do pracy w Służbie Więziennej.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie

ppłk Andrzej Weremko

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej