Z A T W I E R D Z A M

 

Ogłoszenie - konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w charakterze pielęgniarki.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ogłasza konkurs na wyłonienie osób przyjmujących zlecenie, które będą wykonywać świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej na podstawie umowy zlecenia skazanym i tymczasowo aresztowanym zgłaszającym się do ambulatorium Zakładu Karnego.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie (zwany dalej „Organizatorem”), działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pielęgniarskich osobom pozbawionym wolności przebywającym w Zakładzie Karnym w Chełmie wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Chełmie.

Przedmiotowe świadczenia zdrowotne w charakterze pielęgniarki / pielęgniarza wykonywane będą w siedzibie organizatora na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Chełmie oraz zgodne z zasadami wiedzy medycznej i obowiązującymi standardami w tej dziedzinie.

Świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej winny być udzielane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje pielęgniarskie, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

 Wymagane dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1;

b) wypełnione załączniki dotyczące oferty: od nr 2 do nr 5;

c)kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje:
 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz lub/i licencjat

pielęgniarstwa lub/i tytuł magistra pielęgniarstwa, aktualne prawo wykonywania

zawodu pielęgniarki / pielęgniarza,

- pożądane udokumentowane doświadczenie w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza,

na podobnym stanowisku;

- pożądane ukończone kursy w zakresie szczepień ochronnych, reanimacji i

resuscytacji krążeniowo   oddechowej oraz EKG;

- pożądane odbyte szkolenie przygotowujące do pracy w programie leczenia

Substytucyjnego osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

 

d) kserokopia polisy ubezpieczeniowej – można dołączyć do oferty lub dostarczyć

najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Dokumenty powyższe mają być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta.
 

Planowany czas trwania umowy: powyższe świadczenia zdrowotne będą udzielane w ramach umów cywilno- prawnych (zleceń) zawartych maksymalnie do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu można uzyskać w siedzibie organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie do dnia 20 stycznia 2022 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty.

Formularze ofertowe można również otrzymać w komórce kadr Zakładu Karnego w Chełmie.

Miejsce i termin składania ofert: oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Konkurs ofertowy USŁUGI PIELEGNIARSKIE” w Zakładzie Karnym w Chełmie ul. Kolejowa 112, w sekretariacie do dnia 20 stycznia 2022 r. do godz. 12.00.

Oferty przesłane na adres Organizatora drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Organizatora przed terminem otwarcia ofert.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2022 r. godz. 14.30, siedziba Organizatora.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu w dniu 20 stycznia 2022 r. do godz.15.30.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu złożenia oferty.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego.

Przystępującym do konkursu przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 711, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej