OGŁOSZENIE

 

                Uprzejmie informuję, że w dniu 21.01.2021 r. Udzielający zamówienie dokonał otwarcia ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie opieki: psychiatrycznej  na rzecz osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordonie.

 

                W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ofert, które wpłynęły do Udzielającego zamówienie w terminie określonym w Regulaminie Konkursu Ofert:

 

Lp.

 

Nazwa i adres Oferenta

Rodzaj opieki/ liczba punktów

1

Przemysław Grudzka Specjalistyczna Psychiatryczna Praktyka Lekarska ul. Kaliskiego 24/3, 85-796 Bydgoszcz

Opieka psychiatryczna/   100 pkt.

 

                W myśl art. 150 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1373 z późn. zm.)  proponuje przyjąć złożone oferty jako wiążące, gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs nie wpłynie więcej ofert. wagi na ilość zdobytych punktów.

 

               Udzielający zamówienie w wyniku przeprowadzonych czynności związanych z badaniem warunków udziału w Konkursie oraz oceną złożonych ofert wybrał następujących Przyjmujących zamówienie do świadczenia usług zdrowotnych:

opieka psychiatryczna: Przemysław Grudzka Specjalistyczna Psychiatryczna Praktyka Lekarska ul. Kaliskiego 24/3, 85-796 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie:

W/w Przyjmujący zamówienie  zaproponował jedyną  ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, spełniając zarazem warunki określone w Regulaminie Konkursu Ofert z dnia 08.01.2021 r.

 

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej