Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług zdrowotnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

 

            Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych na rzecz osób pozbawionych wolności, osadzonych w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy - Fordonie, o szacunkowej liczbie 616 osób uprawnionych do świadczeń.

 

 

Przedmiot konkursu

CPV 85100000-0

 

1

Opieka internistyczna

 

2

Opieka psychiatryczna

 

3

Opieka stomatologiczna

 

4

Opieka ortopedyczna

 

5

Opieka internistyczna – kierownik ambulatorium

 

 

1. Czas, na który ma być zawarta umowa:

  • opieka internistyczna, psychiatryczna, stomatologiczna i ortopedyczna : od czerwca 2019 r. do grudnia 2019 r.
  • opieka internistyczna – kierownik ambulatorium: od sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r.

 

2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz umów można zapoznawać się od dnia 09.05.2019 r. do dnia 234.05.2019 r. do godz. 11:00 w dziale kadr i ambulatorium Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie. W tym terminie będą dostępne również wymagane formularze ofert.

 

3. Miejsce i termin składania ofert:

do dnia 24.05.2019 r. do godziny 11:00 w sekretariacie Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz.11:15 w siedzibie jednostki.

5. Termin związania ofertą:

30 dni

6. Oferentom przysługuje prawo do:

  • wniesienia protestu w toku postępowania konkursowego,
  • wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

7. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

8. Wymagania jakie powinien spełniać oferent:

1) Lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej.

2) Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie:

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

3) Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:

a) posiadać prawo wykonywania zawodu;

b) nie może być:

- zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,

- ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

- pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

c) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

d) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej

4) Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:

a) określone powyżej w pkt 8. 3);

b) posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

5) W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o działalności leczniczej.

6) Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską, jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, w ramach grupowej praktyki lekarskiej nie może być:

a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,

b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

d) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

9. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w regulaminie stanowiącym m.in. załącznik do ogłoszenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej