DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

 W BYDGOSZCZY – FORDONIE

ogłasza

nabór na stanowisko pielęgniarki(rza)/ratownika medycznego

  Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie (pracownik cywilny – pełen etat)

 

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (wyłącznie skazani przebywający w związku z realizacją umowy o zatrudnienie) oraz dla skazanych niewidomych odbywających karę w systemie terapeutycznym.

 

Planowany termin przyjęcia do pracy –wrzesień 2020 roku

Pracownikiem może być osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 5. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
 6. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

Charakter pracy – praca na stanowisku nie ma charakteru pracy biurowej. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

- Pielęgniarka(arz)

 • wykształcenie co najmniej średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność.

-Ratownik medyczny

 • kwalifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność.

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

 • ocena złożonych dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • badania lekarskie

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie o przyjęcie do pracy
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Dyrektora Zakładu Karnego  w Bydgoszczy - Fordonie ul. Rynek 8 85-790 Bydgoszcz, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).”

 

KANDYDAT/KANDYDATKA MOŻE POSIADAĆ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Osoby zakwalifikowane na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty należy składać w W TERMINIE DO 7.08.2020 ROKU              

osobiście:  w siedzibie Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie, ul. Rynek 8, od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 – 15.00),

drogą pocztową na adres Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie, ul. Rynek 8,  85-790 Bydgoszcz z dopiskiem „Nabór‘’

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.00 w siedzibie Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie, ul. Rynek 8 lub pod numer telefonu (52) 346-70-90 wew. 226 lub 279

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej