DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W OLSZTYNIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

OGŁASZA

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Nr 3/2021 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE

 

            Planowane terminy przyjęć kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2021 roku zostały ustalone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na następujące dni:

26 kwiecień 2021r., 04 maj 2021r.,10  maj 2021r., 17 maj 2021r., 24 maj 2021r., 01czerwiec 2021r., 07 czerwiec 2021r., 14 czerwiec 2021r., 21 czerwiec 2021r.,
28 czerwiec 2021r. 05 lipiec 2021r.

 

I. LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I DZIAŁACH SŁUŻBY, NA KTÓRE JEST PROWADZONY NABÓR DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

 

KIEROWCA DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

-Areszt Śledczy w Olsztynie – 1 etat

- Wynagrodzenie brutto 4067 brutto ( 3376 zł. netto).

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym, wymagane wykształcenie min. średnie lub średnie branżowe, prawo jazdy kat. B, preferowane prawo jazdy kat. C i D, mile widziane doświadczenie jako kierowca.

 

 

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

-Areszt Śledczy w Olsztynie – 1 etat

Wynagrodzenie brutto 3  956 zł (3 283 zł. netto)

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe (licencjat lub inżynier), preferowany kierunek: elektroniczny, informatyczny, elektrotechniczny lub pochodny.

Znajomość i zasady działania urządzeń oraz sieci:

-zabezpieczeń elektronicznych (systemy alarmowe SSWIN, systemy telewizji dozorowej CCTV, systemy kontroli dostępu SKD),oprogramowania sieciowego, sprzętu i protokołów sieciowych,

-systemów informatycznych (budowa komputera, sieci komputerowe, systemy operacyjne Windows), znajomość sieci (LAN,WAN),

-znajomość systemów operacyjnych i platform.

 

SZEF KUCHNI

-Zakład Karny w Dublinach - 1 etat

Wynagrodzenie brutto 4133 zł./ 3430 zł. netto.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wymagane wykształcenie średnie gastronomiczne lub kurs kucharza, mile widziane ważne badania sanitarno-epidemiologiczne oraz doświadczenie w pracy zawodowej.

 

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/RZ AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

-Zakład Karny w Dublinach – 1 etat

Wynagrodzenie brutto 3 956 zł. (3283 zł. netto)

Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

 

 

 

MŁODSZY INSTRUKTOR ZESPOŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

-Zakład Karny w Dublinach (OZ Giżycko) – 1 etat

Wynagrodzenie brutto 3  956 zł (3 283 zł. netto)

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe (licencjat lub inżynier), preferowany kierunek: elektroniczny, informatyczny, elektrotechniczny lub pochodny.

Uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych., prawo jazdy kat. B.

 

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 1 etat

Wynagrodzenie brutto 4 420  zł./ 3669 zł. netto.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku „psychologia”, mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej.

 

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 1 etat

Wynagrodzenie brutto 2 600  zł. (przez ok. 2 m-ce, następnie 3703 zł. brutto/ 3073 zł. netto).

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie min. średnie, preferowane kwalifikacje: w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych, prawo jazdy kat. C, D.

 

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 1 etat

Wynagrodzenie brutto 3  956 zł (3 283 zł. netto)

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe o profilu technicznym, preferowane kwalifikacje: w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych, prawo jazdy kat. C, D.

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

-Zakład Karny w Barczewie – 1 etat

Wynagrodzenie brutto 3  956 zł (3 283 zł. netto)

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe (licencjat lub inżynier), preferowany kierunek: elektroniczny, informatyczny, elektrotechniczny lub pochodny. Mile widziana znajomość:

- języka angielskiego umożliwiająca rozumienie opisów technicznych,

- praktyczna jednego z systemów (Windows/Linux) oraz środowisk wirtualizacji Hyper-V, Vmware, znajomość zagadnień sieciowych (routing IP, DSN,TCP/IP, firewalle),

-znajomość rozwiązań CCTV IP.

 

OFERUJEMY:

- stałą pracę,

- pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

 

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

- wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,

- wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

 

 

II. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ze wskazaniem stanowiska, na które aplikujemy; oraz podanie swojego adresu                 e-mail do kontaktu.

2) wypełnioną PISMEM DRUKOWANYM ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik do ogłoszenia);

UWAGA – obowiązuje WYDRUK DWUSTRONNY, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie., jak również nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata – to oświadczenie wypełniane jest w dniu przyjęcia do służby.

3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej, również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

5) zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

6) kserokopie uzupełnionej o stosowne wpisy książeczki wojskowej;

7) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia);

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

            Wymagane dokumenty należy przesyłać do dnia  09 kwietnia 2021 r.:

za pośrednictwem poczty do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie (liczy się data wpływu), na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Aleja Józefa Piłsudskiego 3,

10-575 Olsztyn

z dopiskiem: „Nabór Nr 3/2021”

 

         W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 09.04.2021r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. 

Informacje w zakresie postępowania kwalifikacyjnego Nr 3/2021 można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 89 524 87 50.

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można wysyłać na adres e-mail: nabor_oisw_olsztyHYPERLINK "mailto:nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl"n@sw.gov.pl

Informacje w sprawie terminów przebiegu postępowania kwalifikacyjnego będą kandydatom przekazywane telefonicznie bądź będą przesyłane na adres e-mail podany w podaniu o przyjęcie do służby w SW.

          Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

dla uczestników postępowania kwalifikacyjnego

W trybie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że:

 

           Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie ul. J. Piłsudskiego 3.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz OISW w Olsztynie,
e-mail: iod_oisw_olsztyn@sw.gov.pl, tel. 89 524 87 24.

           Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

          Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

        Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej