DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1427 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Nr 3/2020 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE NA ROK 2020.

Planowane terminy przyjęć kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2020 roku zostały ustalone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na następujące dni:

14 kwietnia 2020 r. 20 kwietnia 2020 r. 27 kwietnia 2020 r. 4 maja 2020 r. 11 maja 2020 r. 18 maja 2020 r. 25 maja 2020 r. 1 czerwca 2020 r. 8 czerwca 2020 r. 15 czerwca 2020 r. 22 czerwca 2020 r. 1 lipca 2020 r. 6 lipca 2020 r. 13 lipca 2020 r. 20 lipca 2020 r. 27 lipca 2020 r.

 

 

I. LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I DZIAŁACH SŁUŻBY, NA KTÓRE JEST PROWADZONY NABÓR DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

 

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY – 66 etatów

 

- Zakład Karny w Barczewie – 11 etatów

- Areszt Śledczy w Olsztynie – 15 etatów

- Zakład Karny w Kamińsku – 31 etatów

- Zakład Karny w Iławie – 9 etatów

 

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby. Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO – 1 etat

 

- Zakład Karny w Barczewie – 1 etat;

 

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji a w szczególności z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii.

 

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO – 1 etat

- Zakład Karny w Barczewie – 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia.

 

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU EWIDENCJI – 1 etat

 

- Zakład Karny w Barczewie – 1 etat;

 

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe zawodowe.

 

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO – 1 etat

 

- Zakład Karny w Barczewie – 1 etat;

 

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe zawodowe oraz prawo jazdy kat. B.

 

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU FINANSOWEGO – 1 etat

 

- Zakład Karny w Barczewie – 1 etat;

 

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie średnie ekonomiczne, znajomość przepisów o rachunkowości, znajomość programów księgowych, preferowana znajomość rachunkowości budżetowej.

 

MŁODSZY INSTRUKTOR DS. ZATRUDNIENIA OSADZONYCH I BHP – 1 etat

 

- Zakład Karny w Dublinach (OZ w Giżycku) – 1 etat;

 

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe zawodowe.

 

MŁODSZA/Y PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH – 1 etat

 

- Zakład Karny w Kamińsku – 1 etat;

 

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie średnie branżowe.

 

RADCA PRAWNY – 1 etat

 

- Zakład Karny w Kamińsku – 1 etat;

 

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawa - aplikacja radcowska.

 

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO – 1 etat

- Areszt Śledczy w Olsztynie – 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie średnie, mile widziane średnie branżowe o kierunku elektrycznym, staż w zawodzie elektryka, uprawnienia E do 1kV, umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

 

MŁODSZY INSTRUKTOR PRZY KIEROWNICTWIE – 1 etat

 

- Areszt Śledczy w Olsztynie – 1 etat

 

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe zawodowe. Mile widziane doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej.

 

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU EWIDENCJI – 1 etat

 

- Areszt Śledczy w Olsztynie – 1 etat

 

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie średnie.

 

II. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego;

2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik do ogłoszenia);

UWAGA – obowiązuje wydruk dwustronny, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie.

3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

5) zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

6) kserokopie uzupełnionej o stosowne wpisy książeczki wojskowej;

7) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia);

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

Wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie należy składać w sekretariacie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie) w terminie od dnia 12 LUTEGO 2020 r. do dnia 28 LUTEGO 2020 r. na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Aleja Józefa Piłsudskiego 3,

10-575 Olsztyn

z dopiskiem: „Nabór Nr 3/2020” (ze wskazaniem stanowiska)

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA DOKUMENTÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE tj.:

 

Zakład Karny w Barczewie

ul. Klasztorna 7

11 – 010 Barczewo

 

Zakład Karny w Kamińsku

ul. Obrońców Westerplatte 1

11 – 220 Górowo Iławeckie

 

Zakład Karny w Iławie

ul. 1 Maja 14

14 – 200 Iława

 

Areszt Śledczy w Olsztynie

Aleja Józefa Piłsudskiego 3,

10 – 575 Olsztyn

 

Zakład Karny w Dublinach

Dubliny 16 11 – 430 Korsze

 

IV. ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

 

1) Etap wstępny obejmujący:

 

1. Ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe.

2. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów).

3. Przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut).

4. Uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego.

5. Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573).

(liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów; opis przeprowadzania poszczególnych prób sprawnościowych stanowi załącznik do ogłoszenia).

6. Sporządzenie arkusza oceny kandydata.

7. Wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

2) Etap sprawdzający obejmujący:

- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z późn. zm.) na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie.

 

3) Etap końcowy obejmujący utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking kandydatów ogłoszony zostanie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów.

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/ aresztu śledczego w terminie 3 dni od dnia ukazania się ogłoszenia zawierającego ranking i informuje o tym przesyłając skan oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

Adres e-mail, na który należy przesyłać oświadczenia: nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl

Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:

- nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby,

- nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia,

- zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

 

Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów.

 

V. PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie resocjalizacji, profilaktyki społecznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego – 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

VI. PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 

1) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

2) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

3) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

4) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

5) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;

6) posiadanie uprawnień budowlanych – 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

Szczegółowe informacje w zakresie postępowania kwalifikacyjnego Nr 3/2020 można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 89 524 87 50, 89 524 86 81 lub 89 524 86 07.

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można wysyłać na adres e-mail: nabor_oisw_olsztyHYPERLINK "mailto:nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl"n@sw.gov.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie ul. J. Piłsudskiego 3.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz st. chor. Grzegorz Surdykowski,
e-mail: iod_oisw_olsztyn@sw.gov.pl, tel. 89 524 87 24.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej