.

Zakład Karny w Barczewie rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej  

na stanowisko pracownika kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych  

Zakładu Karnego w Barczewie

  1.  

- obywatelstwo polskie

- nieposzlakowana opinia

- niekaralność

- posiadanie pełni praw publicznych i cywilnych

- wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych

rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 Nr 151 poz. 896)

wymagane kwalifikacje

liczba lat pracy w zawodzie

- wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

5

- wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

7

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

5

- inny tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

7

- tytuł magistra na innym kierunku medycznym

7

  1. dokumenty:

- pisemne zgłoszenie chęci podjęcia pracy

- kopia dowodu osobistego

                                        - kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz ukończone kursy i szkolenia

                                      Dokumenty należy składać w terminie 4 – 21 maja 2021r. (decyduje data wpływu)

 

                                      Z   kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie później ustalonym

 

                                           Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr Zakładu Karnego w Barczewie tel. 89 532 87 00

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej