Ilość etatów przewidzianych do obsadzenia: 2 – nie istnieje możliwość zatrudnienia na część etatu

Stanowisko: PRACOWNIK CYWILNY / PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA/ RATOWNIKA MEDYCZNEGO

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności 

Kandydatem może być osoba:

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 lat,

korzystająca z pełni praw publicznych,

dająca rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.)

posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie (co najmniej wykształcenie średnie w zawodzie pielęgniarki),

posiadająca prawo wykonywania zawodu,

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

ocena złożonych dokumentów,

przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych

wykonanie badań lekarskich

Wymagane dokumenty:

-pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie

-curriculum vitae CV

-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie (druk do pobrania)

-kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje specjalistyczne

-kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

 

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1064 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 Nr 151 poz. 896 ze zm.).

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  28 lutego 2022 r. za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Zakład Karny w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 68, 57-100 Strzelin wraz ze wskazaniem możliwości i  rodzaju komunikowania się drogą elektroniczną.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 28 lutego 2022 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

dodatkowe informacje można uzyskać w dziale organizacyjno-prawnym i kadr  pod numerem telefonu: 71 39 39 500 oraz 71 39 27 590

Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej