DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W STAREM BORNEM OGŁASZA NABÓR DO PRACY NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA ZAKŁADU KARNEGO W STAREM BORNEM (pracownik cywilny – 1 etat)

1) Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1.

2) Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 848 z późn. zm.) pracownikiem może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

6. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

3) Charakter pracy

Praca polegająca na prowadzeniu sekretariatu Zakładu Karnego w Starem Bornem. Obsługa urządzeń biurowych. Wykonywanie zadań administracyjno-biurowych. Terminowe wykonywanie zleconych przez dyrektora jednostki zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładu. Przygotowywanie i ewidencjonowanie korenspodencji(kopertowanie, adresowanie,wysyłanie)

4) Wymagane wykształcenie i kwalifikacje :

Wykształcenie średnie – preferowane administracyjne, ekonomiczne, mile widziane doświadczenie w pracy biurowej, umiejętność wykazywania się własną inicjatywą, samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność, umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz znajomość pakietu MS Office, e-DOK.

Wynagrodzenie: około 3.500 zł

5) Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane ofertą pracy powinny do dnia 22.02.2021 r. w godz. 7.15 – 15.15 przesłać wyłącznie pocztą na adres: Zakład Karny w Starem Bornem, Stare Borne 14, 76-020 Bobolice lub pocztą elektroniczną na adres zk_stare_borne@sw.gov.pl, następujące dokumenty:

wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (podać numer telefonu do kontaktu – załącznik do ogłoszenia)

zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starsze niż 1 miesiąc).

wypełnione oświadczenie o zapoznaniu sie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik do ogłoszenia)

6) Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

weryfikację złożonych dokumentów,

rozmowę lub rozmowy kwalifikacyjne,

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferta skierowana jest również do osób niepełnosprawnych.

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji w tym badania wstępne przeprowadzone przez Medycynę Pracy Słuby Więziennej w Koszalinie, zostaną telefonicznie zawiadomieni o terminie rozpoczęcia pracy.

Pracodawca zastrzega możliwość wycofania oferty zatrudnienia w każdej chwili.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 pod nr telefonu: (094) 316 08 24: (094) 316 08 66

Prosimy o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osbowych (załącznik do ogłoszenia).


                                                                                                                                                                                                                                                                 DYREKTOR

Zakładu Karnego w Starem Borne

ppłk Janusz Wiśniewski


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej