Dyrektor Zakładu Karnego w Starem Bornem 76 – 020 Bobolice, Stare Borne 14

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach podstawowej opieki zdrowotnej osobom pozbawionym wolności odbywającym karę w Zakładzie Karnym w Starem Bornem oraz podległym mu Oddziale Zewnętrznym w Opatówku, a także prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej  i sprawozdawczości statystycznej.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnia się od daty zakończenia postępowania konkursowego, nie wcześniej jednak niż od dnia 01 kwietnia 2021 roku.

Umowa zawarta będzie na czas określony tj. do dnia 31 marca 2023 roku .

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, formularzem oferty oraz projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Zakładu Karnego w Starem Bornem w godz. 800 – 1400 oraz w załączonym pliku, który znajduje się na stronie www.sw.gov.pl (zakładka „praca”).

Oferty należy składać do dnia 19 marca 2021 roku do godz. 11 30 ( decyduje data wpływu do jednostki) w formie pisemnej w sekretariacie Zakładu Karnego w Starem Bornem w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem :

„ Konkurs ofert – na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach

podstawowej opieki zdrowotnej osobom pozbawionym wolności odbywającym karę

w Zakładzie Karnym w Starem Bornem oraz podległym mu Oddziale Zewnętrznym w Opatówku, a także prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej

i sprawozdawczości statystycznej ”

Nie otwierać przed dniem 19 marca 2021 roku godz. 12 00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2021 roku o godz. 12 00 w Sali Konferencyjnej Zakładu Karnego w Starem Bornem.

Kryterium oceny ofert: 100 % cena brutto za przedmiot zamówienia.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferent od chwili złożenia oferty do dnia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego jest związany jej treścią i nie jest uprawniony do jej zmiany w trakcie trwania postępowania konkursowego.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 

Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i protestów oraz środków odwoławczych od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na zadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Załączniki :

załącznik nr 1   – Formularz ofertowy

załącznik nr 2  – Oświadczenie

załącznik nr 3  – Klauzula informacyjna

załącznik nr 4  – Wzór umowy

załącznik nr 5 – Szczegółowe Warunki Konkursu

Rozmiar: 38.0 kB
Rozmiar: 8.1 kB
Rozmiar: 85.0 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej