Katowice, dnia 20.02.2024 r. DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1683, ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1269) Ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 19/2024 dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej w jednostkach organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach na stanowisko KIEROWCA DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO Zakładu Karnego w Raciborzu 1 etat

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW I MIEJSCE UZYSKANIA INFORMACJI:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15.03.2024 r. - przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej jako list polecony na adres: Zakładu Karnego w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Eichendorffa 14 z dopiskiem „Nabór Nr 19/2024 na stanowisko kierowcy działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Raciborzu” lub osobiście w jednostce.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 w dziale kadr pod numer telefonu 32 453 96 13. Planowana data przyjęcia do służby II kwartał 2024 r.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Kandydat powinien posiadać wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz prawo jazdy kat. B i D, mile widziane C.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r, poz. 1683, ze zm.):

posiadająca obywatelstwo polskie;

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystająca z pełni praw publicznych;

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Więcej informacji:

https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-katowicach-nabor-nr-192024-kierowca-dzialu-kwatermistrzowskiego-zakladu-karnego-w-raciborzu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej