Dyrektor zaprasza do złożenia ofert dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu w zakresie medycyny ogólnej.

I. Udzielający zamówienia: 

Zakład Karny nr 2 we Wrocławiu
53-239 Wrocław, ul. Fiołkowa 38
NIP: 896-10-01-81- 602
REGON: 930496567
Telefon: 71 363-11-57
Fax: 71 339-21-25
e-mail: zk_2_wroclaw@sw.gov.pl

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamowienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności na terenie Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu, w warunkach ambulatoryjnych, medycyny ogólnej, w szczególności służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz dokonywanie stosownych wpisów w dokumentacji medycznej pacjentów, w ramach umowy cywilno-prawnej.

II . Czas realizacji zamówienia:

kwiecień 2021 r. - grudzień 2021 r., na podstawie zgłaszanych przez zakład karny potrzeb, wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, średnio 10 godzin w tygodniu.

III. Wymagania w stosunku do oferentów:

  1. Są to osoby posiadające prawo do wykonywania zawodu lekarza w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonujące działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jako indywidualna praktyka lekarska/indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska.
  2. Posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem zamówienia.
  3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

V. Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
  2. Dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia takiej umowy przed rozpoczęciem realizacji świadczeń na rzecz Zamawiającego.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom ukończenia uczelni medycznej, prawo wykonywania zawodu lekarza ),
  4. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
  5. Kserokopie decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON.

Oferent zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginałów w/w dokumentów do wglądu przed podpisaniem umowy.

VI. Termin składania ofert : do 16.04.2021 r.

W przypadku zainteresowania zaproszeniem, prosimy o wypełnienie i podpisanie poniższej oferty oraz jej przesłanie pocztą, faxem, drogą elektroniczną lub dostarczenie osobiście do Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu.

Informacje o sposobie rozpatrzenia ofert zostaną przekazane telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 20.04.2021 r.

 

Rozmiar: 738.2 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej