KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU STOMATOLOGII

Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (zwany dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398) zaprasza do składania ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich:

W zakresie stanowiska lekarza stomatologa

• przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko

• liczba pacjentów – 70 miesięcznie

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stomatologicznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2209).

Wynagrodzenie: stawka ryczałtowa za liczbę przyjętych pacjentów.

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne).

Świadczenia wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą medyczną, kierując się przy tym potrzebami racjonalnych skutków finansowych sprawowanej opieki.

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń wynikających z niniejszego zamówienia z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego.

Zakład Karnyn nr 2 w Strzelcach Opolskich zapewnia lokal, aparaturę i sprzęt medyczny, materiały i środki medyczne oraz środki łączności niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

Liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych równa jest liczbie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich i przeciętnie wynosi około 700 osób.

Czas trwania umowy:  Powyższe świadczenia zdrowotne będą udzielane w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej na okres od 9 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty (wypełniony formularz ofertowy wraz z kompletną dokumentacją).

B. Wymogi formalne oferty

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym.

2. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione w sposób czytelny, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

3. Jeżeli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii musi być poświadczony „Za zgodność z oryginałem” i opatrzony imienną pieczątką i podpisem osoby składającej ofertę.

4. Zamawiający może żądać w trakcie postępowania oryginału dokumentu załączonego przez oferenta, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej autentyczności.

6. Kompletna oferta składa się z:

a) formularza ofertowego w zakresie stanowiska, którego oferta dotyczy,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) kopii prawa wykonywania zawodu, d) kopii dyplomu ukończenia uczelni medycznej potwierdzający tytuł lekarza medycyny,

e) kopii wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

f) kopii umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenia o zobowiązaniu się do przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia na czas trwania umowy (przed przystąpieniem do jej realizacji) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami prawa w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

E. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najlepszą ofertę pod względem: ceny, doświadczenia wykonawcy i jakości.

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z adnotacją:

„Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego”

i klauzulą:

„Nie otwierać do dnia 8 lutego roku do godz. 13.00” oraz pieczęcią firmową Oferenta wraz z jego adresem.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich przy ulicy Klonowej 3 lub nadać w formie przesyłki pocztowej, nie później niż do dnia 8 lutego 2021 roku do godz. 12.30.

Oferty przesłane drogą pocztową lub doręczone osobiście, będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną przed terminem otwarcia ofert. Oferty nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 8 lutego 2021 roku, godz. 13.00, Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 8 lutego 2021 roku.

Informacje o wyborze oferty przez Dyrektora Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w ubieganiu się o zamówienie w dniu 8 lutego 2021 roku. W zawiadomieniu przekazanym Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie określony termin i miejsce zawarcia umowy.

Formularz ofertowy oraz wzór umowy dostępny jest w załączniku do zapytania. Szczegółowe informacje odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać osobiście w Zakładzie Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich przy ulicy Klonowej 3 lub telefonicznie pod nr tel. 77 / 462 44 84.

Zapytanie ofertowe umieszcza się na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce „Praca”.

 

Podpisał:

DYREKTOR

Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich

płk Jacek Bieszczad

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej