Wrocław, dn. 27 marca 2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

                Komisja powołana przez Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu w dniu 27.03.2023 r. rozstrzygnęła konkurs ofert i przyjęła oferty po negocjacji cenowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych osadzonym w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu przez Pielęgniarkę (CPV: 85141200-4) – przewidywana liczba świadczeniobiorców: 2

                           

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Informacja o wyborze oferty

1.

Mariola Bednarska

ul. Dębowa 4

56-400 Spalice

WYBRANO

2.

Edyta Jarawka

Michałowice 7c

55-095 Mirków

WYBRANO

3.

Katarzyna Salus

Poniatowice 72f

56-400 Oleśnica

NIE WYBRANO

 

W toku konkursu wpłynęły 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Komisja dokonała porównania ofert według kryteriów wyboru ofert określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 142 ust. 6 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dokonała negocjacji cenowych w wyniku których 3 Wykonawców zaoferowało taką samą cenę brutto za godzinę udzielania świadczenia. Wobec powyższego, Komisja zdecydowała o podpisaniu umów z 2 Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, natomiast nie wybrała jednej oferty z uwagi na najkrótsze doświadczenie zawodowe (trzecie kryterium oceny ofert).

                Dziękuję za złożone oferty. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 3.04.2023 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej