Wrocław, dn. 7 maja 2021  r.

                                                                                                    OGŁOSZENIE

Komisja powołana przez Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu w dniu 07.05.2021 r. rozstrzygnęła konkurs ofert i przyjęła oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych osadzonym w zakresie: pielęgniarka (CPV: 85141200-1). Przewidywana liczba – 3.

                           

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Kryterium:

 1. cena  zł brutto /godz.
 2. kwalifikacje zawodowe
 3. doświadczenie zawodowe

1.

Magdalena Anna Czajkowska

ul. Popowicka 102/4

54-238 Wrocław

 1. 70,00 zł
 2. Spełnia
 3. Spełnia

2.

Jagoda Trzebuniak

ul. Śliczna 64/31

50-566 Wrocław

 1. 70,00 zł
 2. Spełnia
 3. Spełnia

3.

Barbara Marzena Kulka

ul. Kasztanowa 3

55-106 Czeszów

 1. 70,00 zł
 2. Spełnia
 3. Spełnia

 

W toku konkursu wpłynęły trzy oferty niepodlegające odrzuceniu. Komisja dokonała porównania ofert według kryteriów wyboru ofert określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.). Wszystkie oferty spełniają kryteria, o których mowa powyżej. Ponadto, wszyscy Wykonawcy zaoferowali cenę brutto za godzinę udzielania świadczenia zdrowotnego w wysokości 70,00 zł. Wobec powyższego, Komisja zdecydowała o podpisaniu umów ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty,                                                                                               

                Dziękuję za złożone oferty. Podpisanie umów nastąpi w dniu 10.05.2021 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej