Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych osadzonym w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu w zakresie:

Lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej (CPV: 85150000-5)

Umowa zostanie zawarta na okres od 18 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. z terminem rozpoczęcia świadczeń od dnia 18 stycznia 2019 r.

Przewidywana liczba świadczeniobiorców: 1

Szczegółowe warunki konkursu ofert dotyczące przedmiotu konkursu, w tym obowiązujący formularz ofertowy i wzór umowy można uzyskać w Dziale Kadr Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu w godzinach od 10.00 do 14.00 w pokoju nr 325 oraz za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie internetowej http:/www.bip.sw.gov.pl/ z zastosowaniem kryteriów wyszukiwania: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław / Zakład Karny Wrocław Nr 1 / ważne ogłoszenia oraz na stronie internetowej http:/www.sw.gov.pl/

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, z opisem „Konkurs na kontrakt lekarski – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej”, w sekretariacie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 9:15 w sali konferencyjnej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu (pokój Nr 417). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 stycznia 2019 r. i zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu oraz na stronie internetowej http:/www.sw.gov.pl/. Oferentom przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej