Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu zatrudni na stanowisko: lekarz dentysta – młodszy asystent ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu jako pracownika cywilnego w oparciu umowy o pracę na okres próbny na 0,6 etatu. Liczba osób przewidywanych do zatrudnienia: 1 pracownik cywilny. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: • Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;

Zgodnie z ustawą z dn. 9 kwietnia 2010 o Służbie Więziennej pracownikiem SW może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412);

6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy

 

                Podanie o przyjęcie do pracy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.2019 r. drogą pocztową na adres: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław z dopiskiem „dotyczy naboru – dentysta” lub osobiście w Dziale Kadr (pok. 321).

                Oferta pracy powinna zawierać:

  • pisemne podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko lekarza dentysty Ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu;
  • kwestionariusz osobowy (załącznik do pobrania poniżej);
  • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą;
  • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  • kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, tytułu specjalisty lub specjalizacji;
  • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;
  • kserokopie świadectw pracy lub służby

 

                Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych ofert zostaną wezwani do dołączenia niezbędnych dokumentów:

  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia;

 

                Charakter pracy:

              Realizowanie zadań z zakresu stomatologii w Ambulatorium z izbą chorych ZK Nr 1 we Wrocławiu – świadczenie usług zdrowotnych na rzecz osób pozbawionych wolności.

 

                Informacje odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 71 32 72 659.  Zgłoszenia nie spełniające wymogów stawianych kandydatom oraz złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej