Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

W RAMACH UMOWY ZLECENIA

NR 15/2020

 

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W ŁODZI OGŁASZA NABÓR OFERT

NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI LEKARZA STOMATOLOGA AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

 

-

 

Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadania wg potrzeb Zleceniodawcy, polegające w szczególności na:

 

  • udzielaniu osadzonym pomocy lekarskiej w zakresie stomatologii zachowawczej

  • dokonywaniu przeglądów jamy ustanej

  • sporządzaniu wniosków w spawie protezowania uzębienia osadzonym

  • prowadzeniu obowiązującej dokumentacji medycznej

  • obsłudze sprzętu medycznego i komputerowego

 

 

Do naboru może przystąpić osoba spełniająca następujące wymagania;

  • posiadająca odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie

  • posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu

  • dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań

  • dyspozycyjna

  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

 

 

Wykonywanie zadań przez Zleceniobiorcę odbywać się będzie w okresie grudzień 2020

 

W celu przystąpienia do naboru oferent składa następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy – zał. nr 1

- dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia zawodowe (kserokopia

dokumentów)

- dokumenty potwierdzające staż pracy

- oświadczenie o niekaralności

- oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –

zał. nr 2

 

 

 

 

 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

NABÓR OFERT NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI LEKARZA STOMATOLOGA

AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH”

– ogłoszenie nr 15/2020

 

w sekretariacie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54

 

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 12:00.

 

Termin przeprowadzenia weryfikacji dokumentów, oceny i wyboru osób przez Komisję nastąpi do dnia 15 grudnia 2020 r.

 

Z osobami wyłonionymi przez Komisję zostanie podpisana umowa.

 

W sprawie dodatkowych informacji należy kontaktować się z działem kadrowo-organizacyjnym Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi tel. 42 6750417 lub 42 6750475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmiar: 13.2 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej