Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź

 

 

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W ŁODZI OGŁASZA NABÓR

DO PRACY NA STANOWISKO ASYSTENTA – LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

(PRACOWNIK CYWILNY – SŁUŻBA ZDROWIA)

 

 

 

Wymiar etatu: 0,25 lub 0,50 etatu

Wynagrodzenie brutto przy pełnym etacie: około 4.800 zł brutto

Liczba stanowisk pracy: 1 (przy wymiarze 0,50 etatu), 2 (przy wymiarze 0,25 etatu)

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:Zakład Karny Nr 1 w Łodzi (91-612 Łódź, ul. Beskidzka 54).

 

Opis stanowiska pracy:

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności oraz tymczasowo aresztowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1427 z późn. zm.) pracę w Służbie Więziennej może podjąć osoba, która:

 

1/ ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

 

2/ posiada umiejętność obsługi komputera;

 

3/ posiada uprawnienia umożliwiające wystawianie elektronicznych zaświadczeń lekarskich – e-ZLA;

 

4/ posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 

5/ daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

 

6/ daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

 

7/ nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

 

8/ posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy;

 

9/ jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1/ podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi;

 

2/ curriculum vitae;

 

3/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, kwalifikacje specjalistyczne;

 

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, świadectwa służby, zaświadczenia o odbytych stażach);

 

5/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1);

 

6/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (zał. nr 2);

 

7/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (zał. nr 3);

 

 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

NABÓR OFERT NA NA STANOWISKO ASYSTENTA – LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ”

– ogłoszenie nr 11/2020

 

w sekretariacie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54

Termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2020 r. o godz. 12 00

 

Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

 

1/ ocena złożonych w wyznaczonym terminie dokumentów;

 

2/ rozmowa kwalifikacyjna (o terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci

zostaną poinformowani telefonicznie);

 

3/ sprawdzenie kandydatów w rejestrach skazanych i ukaranych;

 

4/ ustalenie przez służbę medycyny pracy zdolności fizycznej i psychicznej do zatrudnienia

na w/w stanowisku.

 

W sprawie dodatkowych informacji należy kontaktować się z działem kadrowo-organizacyjnym Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi - tel. 42 6750417 lub 42 6750475

 

Załączniki:

 

  1. Kwestionariusz osobowy

  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  3. Oświadczenie o niekaralności

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej