Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź Łódź, 22 czerwca 2020 r.

 

 

 

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W ŁODZI

OGŁASZA POSTĘPOWANIE ZMIERZAJĄCE DO PODPISANIA UMOWY

NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSADZONYCH PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE KARNYM NR 1 W ŁODZI

W RAMACH: PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ – 1 LEKARZ

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 567)

 

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

zaprasza

 

do składania ofert w celu zawarcia umowy o wykonywanie działalności leczniczej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi na okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu;

 • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę;

 • posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu;

 • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

 • posiadają uprawnienia umożliwiające wystawianie elektronicznych zaświadczeń lekarskich /e-ZLA/.

 

Kryterium wyboru ofert:

 

 1. cena za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych – 75%

 2. ilość dni oferowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych – 10%

 3. dodatkowo posiadanie specjalizacji z interny, ewentualnie innych dziedzin medycyny – 5%

 4. praca w poradniach POZ - 5%

 5. doświadczenie w więziennych podmiotach leczniczych – 5%

 

 

 

Oferty powinny być składane na formularzu który stanowi załącznik nr 1 (do pobrania wraz z innymi dokumentami ze strony internetowej www.sw.gov.pl lub w siedzibie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, pokój kadr w godz. 7.30 -15.30 od poniedziałku do piątku, nr tel. 42 6750417).

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (kserokopia składanych dokumentów – potwierdzona za zgodność z oryginałem), w zamkniętych kopertach lub paczkach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30, w sekretariacie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54 do dnia 6 lipca 2020 r. do godz. 11.30.

 

Oferty przesłane pocztą będą potraktowane jako złożona w terminie, jeśli wpłyną do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi do dnia 6 lipca 2020 r. do godz. 11.30.

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w ciągu 3 dni od momentu otwarcia ofert, które nastąpi w siedzibie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 12.00.

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.sw.gov.pl, www.bip.sw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń jednostki i na tablicy ogłoszeń Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

 

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zakład Karny Nr 1 w Łodzi zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie działalności leczniczej, przysługuje możliwość składania protestów, odwołań i skarg.

 

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w całości lub w części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

 2. Formularz ofertowy

 3. Oświadczenie

 4. Projekt umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej