OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu postępowania o udzielnie świadczeń medycznych

  1. Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu, ul. Wybickiego 10/22, 86 – 300 Grudziądz;
  2. Świadczenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej pomocy doraźnej, nagłych zachorowań zagrażających zdrowiu i życiu oraz przeprowadzania badań lekarskich na żądanie organów prowadzących postępowanie dla osób pozbawionych przebywających  w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu;
  3. Kryterium oceny ofert jest cena, a w przypadku otrzymania ofert z takimi samymi cenami dodatkowym kryterium będzie staż pracy;
  4. Umowa z Oferentem będzie obowiązywała od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
  5. Udzielanie świadczeń medycznych rozpocznie się od grudnia 2019 r. zgodnie  z harmonogramem sporządzonym przez kierownika ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu;
  6. Wymagania stawiane Oferentom to wykształcenie wyższe medyczne, dokumenty należy okazać przy złożeniu oferty;
  7. Informacje na temat postępowania można uzyskać w dziale kadr i organizacyjno – prawnym Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu pod numerem telefonu: (56) 64 40 405. Ofertę należy złożyć na drukach formularzy, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia w terminie do 25 listopada 2019 r. do godz. 15.30 w siedzibie jednostki osobiście, faksem na nr 56 64 40 499 lub drogą elektroniczną na adres zk_1_grudziadz@sw.gov.pl. W przypadku wyboru oferty wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie zawarcia stosownej umowy.
  8. Ofertę należy złożyć na drukach formularzy, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia;
  9. Wyłoniony Oferent zostanie związany umową do 29 listopada 2019 r.;
  10. Do zakresu obowiązków należało będzie: badanie  i  udzielania  konsultacji  w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,   referowanie kierownikowi ambulatorium z izbą chorych stanu zdrowia chorych powierzonych opiece, wydawanie personelowi pielęgniarskiemu poleceń dotyczących pielęgnowania chorych powierzonych opiece oraz prowadzenie  właściwej dokumentacji  medycznej;
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej