Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko

                   MŁODSZEGO PSYCHOLOGA – PRACOWNIK CYWILNY

 

 

  – UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

  Ilość przewidywanych osób do przyjęcia: 1 (pełny wymiar zatrudnienia)

  Przewidywany termin zatrudnienia: LUTY 2019 r. lub MARZEC 2019 r.

  Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela:

Dział Kadr

Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława
tel.: 089/ 644 53 06 lub 089/ 644 53 07

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1542  z późn.zm.)

   Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1915)

  Charakter pracy:

  Praca w systemie jednozmianowym - 8 godzinnym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

  Kandydatem może być osoba:

  - ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  - daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

  - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok        warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

  - posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie (wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne);

  - daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.      U. z 2018 r., poz. 412, 650, 1000 i 1083);

  - posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala medycyna pracy.

  Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

  1. Ocena złożonych dokumentów.
  2. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. Sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych.
  4. Wykonanie badań lekarskich.

  Wymagane dokumenty:

  1) Podanie o przyjęcie ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega.

  2) CV (życiorys).

  3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie (w załączniku).

  4) Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje specjalistyczne.

  5) Kopię świadectw pracy.

  6) Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji (w załączniku).

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o składanie dokumentów  od dnia 10 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.:

  - osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Iławie w godzinach 8.00-15.00 (dokumenty należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ nabór – młodszy psycholog”);

  - listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu do Zakładu Karnego w Iławie).

  Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Iława, 10.01.2019 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej