Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ogłasza nabór na wykonywanie usług psychologicznych na rzecz działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w ramach umowy zlecenia Liczba stanowisk pracy: 1 Termin składania ofert: 23 kwietnia 2021r.

Przewidywany czas trwania umowy: 4 tygodnie, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo (z możliwością zawarcia kolejnej umowy zlecenia).    

Termin rozpoczęcia wykonywania zlecenia: nie wcześniej niż od 26 kwietnia 2021 roku. 

Przedmiot zlecenia:

Wykonywanie na rzecz działu penitencjarnego jednostki, w ramach umowy zlecenia pomocy psychologicznej osobom pozbawionym wolności przebywającym w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, w szczególności:

Udzielanie pomocy psychologicznej osobom pozbawionym wolności.

Obejmowanie osadzonych oddziaływaniami psychokorekcyjnymi lub terapeutycznymi.

Udzielanie pomocy wychowawcom w prowadzeniu oddziaływań wobec osadzonych sprawiających szczególne trudności wychowawcze.

Wnioskowanie w sprawie kierowania skazanych wymagających oddziaływania specjalistycznego do systemu terapeutycznego.

Prowadzenie dokumentacji wynikającej z realizowanych zadań.

Inne zadania zlecone przez kierownika działu penitencjarnego.

Wymagania:

wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

obywatelstwo polskie,

doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej,

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

niekaralność. 

Wymagane dokumenty:

kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

CV ze szczegółowym opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego,

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 1),

oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 2),

oświadczenia o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3),

podpisana klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4).

Ze względu na wprowadzony stan epidemii oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Zakładu Karnego w Czerwonym Borze 18–400 Łomża, Czerwony Bór 2, do dnia 23 kwietnia 2021 r.z dopiskiem „Nabór psycholog”. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:  86 276 48 56.


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej