Rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BIAŁYMSTOKU ZARZĄDZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W JEDNOSTKACH OKRĘGU BIAŁOSTOCKIEGO.

I. Liczba stanowisk – 1.

 

II. Nazwa stanowiska:

 

Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18 – 400 Łomża

młodszy referent działu finansowego – 1 etat

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia: wyższe z zakresu ekonomii lub finansów
i rachunkowości. Rozkład czasu służby: system jednozmianowy – rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

 

Przewidywany termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej: 2 sierpnia 2021 r.
 

Wynagrodzenie: brutto 3.703,00 zł (netto 3.110,00 zł).

 

  1. Wymagania stawiane kandydatom:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie,

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

3) korzystająca z pełni praw publicznych,

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

7) wykształcenie  co najmniej średnie - preferowane wyższe z zakresu ekonomii lub finansów
i rachunkowości

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

  1. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Ze względu na wprowadzony stan epidemii kandydaci do Służby Więziennej wymagane dokumenty składają drogą elektroniczną na adres: Zakład Karny w Czerwonym Borze: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl  a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą  przesyłki pocztowej poleconej na adres Zakładu Karnego w Czerwonym Borze: 18 – 400 Łomża, Czerwony Bór 2, do dnia 18 czerwca 2021 r. z dopiskiem „Nabór 15 / 2021”. Podanie należy kierować do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej  w Białymstoku;

 

Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska służbowego (ze wskazaniem możliwości komunikowania się drogą elektroniczną, w takim przypadku proszę podać adres e-mail do kontaktu),

2) wypełnioną ankietę personalną (załącznik nr 1),

3) świadectwa pracy lub służby,

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,

5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2),

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przez kandydata, a zawartych w dokumentach innych niż wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 6) może być dostarczone jako oddzielny dokument o następującej treści:

 

 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych  dostarczonych przeze mnie, a zawartych w dokumentach innych niż wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.................................

Podpis kandydata

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia
18 czerwca 2021 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

V. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego obejmującego:

a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata,

c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,

d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego

e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata,

f) sporządzenia arkusza oceny kandydata,

g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego,

2) etapu sprawdzającego obejmującego:

a) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, i nie ma  odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,

b) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisję lekarską.

3) etapu końcowego obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking kandydatów zawiera imiona i nazwiska kandydatów wraz z oceną kandydata uzyskaną w postępowaniu kwalifikacyjnym i liczbą porządkową wskazującą na jego miejsce
w rankingu, podane z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów.

Na ocenę kandydata z etapów postępowania kwalifikacyjnego składa się suma punktów uzyskanych:

a) z testu sprawności fizycznej,

b) z arkusza oceny kandydata sporządzonego na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i testu wiedzy.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii wprowadza się czasowe rozwiązania w zakresie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych:

- rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona na terenie jednostki organizacyjnej
z zachowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem lub przez wideo połączenie – w zależności od możliwości kandydatów,

c) z oceny kwalifikacji kandydata potwierdzonych złożonymi przez niego dokumentami,

d) w związku z ukończeniem przez kandydata odpowiedniej szkoły lub uczelni.

Liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi od 0 – 30 punktów.

Test sprawności fizycznej obejmuje próby sprawnościowe: moc (skoczność) − skok w dal z miejsca, siła − rzut piłką lekarską 2 kg przodem, gibkość − skłon tułowia w przód (postawa stojąca), zwinność − bieg zygzakiem w prostokącie 3 × 5 m, szybkość: bieg wahadłowy 10 × 10 − mężczyźni, bieg wahadłowy 6 × 10 – kobiety.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać do 30 punktów w tym za:

1) kompetencje personalne kandydata - od 1 do 15 punktów,

2) kompetencje społeczne kandydata - od 1 do 15 punktów.

Liczba punktów z testu wiedzy możliwa do uzyskania wynosi od 0 do 30 punktów.

Test wiedzy składa się z 30 pytań i trwa 35 minut. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), uzyskane w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), uzyskane w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej mu uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu przez niego egzaminu maturalnego, w której ten kandydat zrealizował programy nauczania wychowania przedszkolnego lub programy nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub programy nauczania do zawodu, uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt.

 

VI. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać telefonicznie w komórkach kadrowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, których dotyczy rozpoczęta procedura kwalifikacyjna.

VII. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji wynoszący 2 lata, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej