DYREKTOR
ZAKŁADU  KARNEGO W CZARNEM  OGŁASZA  NABÓR  DO  PRACY  NA STANOWISKO
RADCA PRAWNY
ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM
(pracownik cywilny – 0,8 etatu)

1) Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1.
2) Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2018r.     poz. 1542 z późn. zm.) pracownikiem może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.);
6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

3) Charakter pracy
Wykonywanie obsługi prawnej na stanowisku samodzielnym – prowadzenie spraw procesowych i wydawanie opinii prawnych    w Załadzie Karnym w Czarnem oraz wskazanych przez Dyrektora Okręgowego Słuzby Więziennej w Koszalinie, udzelanie porad i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania prawa i wykładni obowiązujących przepisów prawnych, prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód w mieniu w Zakładzie Karnym w Czarnem oraz sprawowanie nadzoru nad egzekucją należności.
Zatrudnienie na czas określony – 1 rok.
Wynagrodzenie w kwocie 2.900 zł.

4) Wymagane wykształcenie i kwalifikacje
Na stanowisko radcy prawnego:
1. Wykształcenie wyższe  - prawnicze
2. Wpis na listę radców prawnych dokonany przez Ministra Sprawiedliwości
3. Ubiezpieczenie  od odpowiedzialności cywilnej
4. Posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności w:
prowadzeniu obsługi prawnej
prowadzeniu spraw procesowych
wydawaniu opinii prawnych
Samodzielność w działaniu, pewność siebie, odporność na stres;
Dyspozycyjność.

5) Wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane ofertą pracy powinny do dnia  31.03.2019 r. w godz. 7.00 – 15.00 złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zakład Karny w Czarnem  ul. Pomorska 1  77-330 Czarne następujące dokumenty:
wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starsze niż 1 miesiąc)
Oświadczenie o zapoznaniu się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
wpis na listę radców prawnych dokonany przez Ministra Sprawiedliwości
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

6) Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:
1. weryfikację złożonych dokumentów,
2. rozmowę lub rozmowy kwalifikacyjne,

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferta skierowana jest również do osób niepełnosprawnych.

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji w tym badania wstępne przeprowadzone przez Medycynę Pracy Słuby Więziennej w Koszalinie, zostaną telefonicznie zawiadomieni o terminie rozpoczęcia pracy.
Pracodawca zastrzega możliwość wycofania oferty zatrudnienia w każdej chwili.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku   w godz. 7.00 – 15.00 pod nr telefonu: (059) 83 – 30 - 808  lub 83 – 30 – 844 .

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli:
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Karny w Czarnem ul. Pomorska 1 77-330  Czarne moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie  z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 zpóźn. zm.).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej