DYREKTOR

ZAKŁADU  KARNEGO W CZARNEM  OGŁASZA  NABÓR  DO  PRACY  NA STANOWISKO

NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH GASTRONOMICZNYCH (HGT.02)

I SPOŻYWCZYCH (SPC.01)

W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM

(pracownik cywilny – zatrudnienie w niepełnym wymiarze)

 

1. Przewidywana liczba osób do przyjęcia - 1.

2. Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 631 z późn. zm.) pracownikiem może być osoba, która:

a) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

b) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

d) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

e) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.);

f) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

3) Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

a) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

b) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

c) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu,

a ponadto posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności w zakresie:

- realizacji kształcenia osób dorosłych;

- prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;

- samodzielności w działaniu, pewności siebie, odporności na stres.

4) Podstawa, forma i warunki zatrudnienia

a) podstawa - nauczyciel Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Czarnem - placówki oświatowej feryjnej zatrudniany jest na podstawie art. 10 ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z dnia 22 maja 2018 r., poz. 967 z późn. zm.);

b) forma - umowa o pracę na czas określony (semestr roku szkolnego) w niepełnym wymiarze czasu pracy;

c) warunki - wynagrodzenie zasadnicze określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z dnia 31.03.2014 r. poz. 416 z późn. zm.) zależnie od poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego nauczyciela;

d) warunki - dodatki do wynagrodzenia zasadniczego określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 30.12.2016 r., poz. 2264);

e) warunki - dla przewidywanego zatrudnienia na poziomie 4/18 + 10/20 = 0,72 etatu przykładowe wynagrodzenie zasadnicze z dodatkiem za warunki pracy (wysokość dodatku każdorazowo ustala organ prowadzący placówkę oświatową, obecnie ustalony na poziomie 39%) uzależnione od poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego wyniesie około:

- wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym, stopień nauczyciela mianowanego - 0,72 et. * 3002,00 (rozp. pkt 4c) * 1,39 (dod. war. pr.) = 3004,40 zł brutto,

- wykształcenie wyższe magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, stopień nauczyciela stażysty - 0,72 et. * 2818,00 (rozp. pkt 4c) * 1,39 (dod. war. pr.) = 2820,25 zł brutto,

- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, stopień nauczyciela dyplomowanego - 0,72 et. * 4046,00 (rozp. pkt 4c) * 1,39 (dod. war. pr.) = 4049,24 zł brutto.

Wyliczenia zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w pkcie 4c według stanu na dzień 09 grudnia 2021 r.

5) Charakter pracy

Zapotrzebowanie na zatrudnienie nauczyciela związane jest z przewidywanym skierowaniem nauczyciela, zatrudnionego w pełnym wymiarze na roczny urlop dla poratowania zdrowia. Istnieje również możliwość przedłużenia umowy w okresie późniejszym na warunkach dostosowanych do potrzeb placówki (np. zmniejszenie wymiaru zatrudnienia).

Nauczyciel prowadzić będzie kształcenia osadzonych w zakresie teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie kucharz (HGT.02) i cukiernik (SPC.01) w dwuletnich kwalifikacyjnych kursach zawodowych  w wydzielonym i przystosowanym do nauczania budynku szkolnym na terenie Zakładu Karnego w Czarnem; praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności w godzinach 16:00 – 20:30. Istnieje możliwość ustalenia również dopołudniowych godzin pracy. Przewidywany czas rozpoczęcia pracy od 01 lutego 2022 r.

6) Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane ofertą pracy powinny do dnia 14 stycznia 2022 r. w godz. 7.00 - 15.00 przesłać pocztą na adres: Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne lub skany pocztą elektroniczną na adres dk_czarne@sw.gov.pl następujące dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (załącznik do ogłoszenia)

b) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych w ww. kwalifikacjach w szkole ponadpodstawowej (dyplomy ukończenia studiów wyższych i/lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego),

c) akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

d) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (oryginał nie starszy niż 1 miesiąc).

e) wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik do ogłoszenia)

 

7) Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

a) postępowanie obejmuje:

- weryfikację złożonych dokumentów,

- rozmowę lub rozmowy kwalifikacyjne.

b) kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

c) oferta skierowana jest również do osób niepełnosprawych.

d) kandydaci, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji w tym badania wstępne przeprowadzone przez Medycynę Pracy Służby Więziennej w Koszalinie, zostaną telefonicznie zawiadomieni o terminie rozpoczęcia pracy.

e) pracodawca zastrzega możliwość wycofania oferty zatrudnienia w każdej chwili.

f) szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 pod nr telefonu: 59 833 08 06  lub 59 833 08  08 lub w godz. 09.00 - 13.00 po nr telefonu 59 833 08 71 - dyrektor szkoły.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej