LEKARZ - CHIRURG SZCZĘKOWY ZAKŁAD KARNY W CZARNEM

Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem

 

Czarne

ul. Pomorska  1

77-330  Czarne

tel. (59) 8330801  fax (59) 8332009

zk_czarne@sw.gov.pl

NIP 843-10-72-221    REGON 000319925

 

działając na podstawie   art.26 ust.4 a   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711 z późn. zm.)

zaprasza do składania ofert  w trybie zapytania o cenę

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowej osobom pozbawionym wolności odbywającym karę w Zakładzie Karnym w Czarnem oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej  i sprawozdawczości statystycznej.

Umowa na wykonanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta od dnia  04 maja 2021 roku   do dnia   30 kwietnia 2024 roku .

 

Oferty należy składać do dnia   29.04.2021 roku   do godz. 10 00   w formie pisemnej  w sekretariacie  Zakładu Karnego w Czarnem w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem :

 

                   1)    „Oferta cenowa     –    na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach

chirurgii szczękowej  osobom pozbawionym wolności odbywającym karę

w   Zakładzie Karnym w Czarnem

oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej  

i sprawozdawczości statystycznej”

 

Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  30 kwietnia 2021 roku o godz. 12 00  w  pokoju nr 6 Zakładu Karnego w Czarnem – w obecności przybyłych Oferentów. Obecność Oferentów nie jest obowiązkowa.

Wymagania dotyczące oferentów : oferta na wykonywanie świadczeń objętych warunkami niniejszego postępowania może być złożona wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej na zasadach określonych w art.18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2021r. poz. 711 z późn. zm.)    .

Wymogi formalne w zakresie przygotowania oferty :

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem odręcznym lub pismem maszynowym (komputerowym).
 2. Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście powinny być parafowane przez oferenta.
 3. Jeżeli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii musi być poświadczony „za zgodność z oryginałem” i opatrzony imienną pieczątką i/lub podpisem oferenta.

 

 1. Kompletna oferta składa się z :
 • Formularza oferty cenowej (załącznik nr 1)
 • Wzór umowy na świadczenie usług medycznych parafowany przez oferenta (załącznik nr 2)
 • Oświadczenie o niekaralności lekarza świadczącego usługi wchodzące w zakres objęty postępowaniem (załącznik nr 3)
 • Aktualnego wyciągu z właściwego rejestru  praktyk lekarskich
 • Wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP
 • Kopii prawa wykonywania zawodu lekarza
 • Kopii dyplomu ukończenia uczelni medycznej przez lekarza świadczącego usługi wchodzące w zakres objęty postępowaniem konkursowym
 • Potwierdzoną za zgodność kserokopię dyplomu specjalizacji medycznej.

Zamawiający może żądać w trakcie postępowania konkursowego oryginału dokumentu załączonego przez oferenta, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub gdy budzi wątpliwości co do jej autentyczności.

  1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Wykaz załączników:                                                  

 1. Formularz oferty cenowej - załącznik nr 1                                       
 2. Wzór umowy – załącznik nr 2 
 3. oświadczenie – załącznik nr 3
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej