DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM OGŁASZA NABÓR DO PRACY NA STANOWISKO

INSPEKTORA DZIAŁU ORGANIZACYJNO - PRAWNEGO

ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM

(pracownik cywilny – 1 etat)


 

1) Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1.

2) Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1427 z późn. zm.) pracownikiem może być osoba, która:


 

1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.);

6. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

3) Charakter pracy

Praca polegająca na prowadzeniu całokształtu spraw związanych z załatwianiem skarg, próśb i wniosków osadzonych oraz członów ich rodzin, sporządzanie zawiadomień do prokuratur oraz załatwianie innych pism w zakresie współdziałania w sprawach działalności penitencjarnej.

4) Wymagane wykształcenie i kwalifikacje :

Wykształcenie wyższe – preferowane wykształcenie prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, mile widziane doświadczenie w pracy biurowej, umiejętność wykazywania się własną inicjatywą, samodzielnością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością, umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz znajomość pakietu MS Office, e-DOK.

Wynagrodzenie: 3.600 zł

5) Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane ofertą pracy powinny do dnia 31.10.2019 r. w godz. 7.00 – 15.00 złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zakład Karny w Czarnem ul. Pomorska 1 77-330 Czarne następujące dokumenty:

wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (podać numer telefonu do kontaktu – załącznik do ogłoszenia)

zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starsze niż 1 miesiąc).

wypełnione oświadczenie o zapoznaniu sie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik do ogłoszenia)

6) Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

weryfikację złożonych dokumentów,

rozmowę lub rozmowy kwalifikacyjne,

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.


 

Oferta skierowana jest również do osób niepełnosprawnych.


 

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji w tym badania wstępne przeprowadzone przez Medycynę Pracy Słuby Więziennej w Koszalinie, zostaną telefonicznie zawiadomieni o terminie rozpoczęcia pracy.

Pracodawca zastrzega możliwość wycofania oferty zatrudnienia w każdej chwili.


 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 pod nr telefonu: (059) 8330808 , (059)8330844 lub (59)8330850.


 

Prosimy o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osbowych (załącznik do ogłoszenia).


 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej