Postępowanie zmierzające do podpisania umów w zakresie wykonywania protez jamy ustnej osadzonym w ZK w Sieradzu

Sieradz, 4.12.2019 r.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu

 

 

OGŁASZA POSTĘPOWANIE ZMIERZAJĄCE

DO PODPISANIA UMÓW

 

w zakresie wykonywania protez jamy ustnej osadzonym w ZK w Sieradzu

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 160)

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu z siedzibą:

98-200 Sieradz, ul. Orzechowa 5

 

zaprasza

 

do składania ofert i uczestniczenia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy o wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Sieradzu w zakresie: protetyki stomatologicznej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik Z1 - interaktywny), w okresie rozliczeniowym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,

 

W ogłoszonych postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o wykonywanie działalności leczniczej mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

posiadają uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania;

są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Kryterium wyboru ofert:

cena brutto; waga 100%;

 

 

Warunki szczegółowe przystąpienia do konkursów ofert można pobrać wraz z załącznikami ze strony internetowej www.sw.gov.pl, zakładka Praca. Oferty powinny być składane na formularzach ofertowych (zał. Z1, do pobrania ze strony internetowej www.sw.gov.pl). Dokumenty można pobrać również w siedzibie Zakładu Karnego w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Orzechowa 5, pokój kadr w godz. 7.30 – 15.30, od poniedziałku do piątku, w dni robocze, nr tel. (43) 8270623.

Na kopercie powinno być zaznaczone jakiej działalności medycznej oferta dotyczy.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (jeśli dokumenty składane będą w formie kserokopii, należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem),
w zamkniętych kopertach lub paczkach od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. 7.30 – 15.30, w sekretariacie Zakładu Karnego w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Orzechowa 5, do dnia 16.12.2019 r. do godz. 11:30.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeśli wpłynie do Zakładu Karnego w Sieradzu do dnia 16.12.2019 r. do godz. 11:30.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród złożonych wraz z kompletami dokumentów potwierdzających spełnianie stawianych wymogów. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w ciągu 7 dni od momentu otwarcia ofert, które nastąpi w siedzibie Zakładu Karnego w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz, w dniu 16.12.2019 r.,
o godz. 12:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.bip.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń jednostki.

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

Z1 - Formularz ofertowy

Z2 – oświadczenie o zapoznaniu się z ofertą

Z3 - Warunki szczegółowe

Z4 - Projekt umowy

Z5 – oświadczenie o niekaralności

Z6 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej