Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) informuje o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej w podległych jednostkach organizacyjnych.

1. Postępowanie dotyczy naboru na stanowisko w nw. jednostce penitencjarnej:

a) Zakład Karny w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 68, 57-100 Strzelin:

- młodsza pielęgniarka/młodszy ratownik medyczny – 1 wakat

Preferencje w zakresie wykształcenia lub posiadanych umiejętności:

Wykształcenie kierunkowe, co najmniej średnie, prawo wykonywania zawodu.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Planowane terminy przyjęcia do służby –24 czerwca 2019 r., 1 lipca 2019 r., 8 lipca 2019 r., 15 lipca 2019 r.,22 lipca 2019 r., 29 lipca 2019 r.

b) Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław:

- młodsza pielęgniarka/młodszy ratownik medyczny – 2 wakaty

Preferencje w zakresie wykształcenia lub posiadanych umiejętności:

Wykształcenie kierunkowe, co najmniej średnie, prawo wykonywania zawodu.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Planowane terminy przyjęcia do służby –24 czerwca 2019 r., 1 lipca 2019 r., 8 lipca 2019 r., 15 lipca 2019 r.,22 lipca 2019 r., 29 lipca 2019 r.

c) Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu, ul. Fiołkowa 38, 53-239 Wrocław:

- młodsza pielęgniarka/młodszy ratownik medyczny – 2 wakaty

Preferencje w zakresie wykształcenia lub posiadanych umiejętności:

Wykształcenie kierunkowe, co najmniej średnie, prawo wykonywania zawodu.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Planowane terminy przyjęcia do służby –24 czerwca 2019 r., 1 lipca 2019 r., 8 lipca 2019 r., 15 lipca 2019 r.,22 lipca 2019 r., 29 lipca 2019 r.

d) Zakład Karny w Wołowie, ul. Więzienna 6, 56-100 Wrocław:

- młodsza pielęgniarka/młodszy ratownik medyczny – 1 wakat

Preferencje w zakresie wykształcenia lub posiadanych umiejętności:

Wykształcenie kierunkowe, co najmniej średnie, prawo wykonywania zawodu.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Planowane terminy przyjęcia do służby – 24 czerwca 2019 r., 1 lipca 2019 r., 8 lipca 2019 r., 15 lipca 2019 r.,22 lipca 2019 r., 29 lipca 2019 r.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie;

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystająca z pełni praw publicznych;

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

3. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 maja 2019 r. osobiście
w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław, od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 – 15.30) lub tradycyjną drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu)
z dopiskiem „Nabór do służby”.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 31 maja 2019r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

3. Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega;

b) wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) bądź będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);

c) kserokopie świadectwa pracy lub służby;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

e) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

4. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

a) etapu wstępnego obejmującego:

- ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata,

- przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,

- uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

- przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 110 ust. 2,

- sporządzenie arkusza oceny kandydata,

- wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego

b) etapu sprawdzającego obejmującego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby
w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;

c) etapu końcowego obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający, przez podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Ranking publikowany będzie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

5. Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny),
o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej,

związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa – 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w

pkt 1 i 2 – 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa
w art. 39e ust.2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit.
a ustawy – 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

6. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych – 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz
w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

7. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać w OISW we Wrocławiu
w pok. 218 lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 32 72 605.

8. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Kandydaci w podaniach o przyjęcie do służy wskazują dodatkowo wybraną przez siebie jednostkę organizacyjną, w której chcą pełnić służbę.

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35 (tel. 71 327 26 00).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu, e-mail: iod_oisw_wroclaw@sw.gov.pl, tel. 71 327 26 95.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania,
z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Dyrektor Okręgowy

Służby Więziennej we Wrocławiu

płk Tomasz Raczyk

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej