Starszy specjalista ds. realizacji projektu Służby Więziennej pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” w ramach Programu pn. „Sprawiedliwość” wdrażanego w ramach III Perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 – Pracownik cywilny (urzędnik państwowy).

Warszawa, 22 listopada 2021 r.

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

 

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Starszy specjalista ds. realizacji projektu Służby Więziennej pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” w ramach Programu pn. „Sprawiedliwość” wdrażanego w ramach III Perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 – Pracownik cywilny (urzędnik państwowy)

 

Wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy

 

Liczba stanowisk pracy – 1

 

Miejsce wykonywania pracy – Warszawa ul. Wiśniowa 50

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1046), pracownikiem może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

- ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie

- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742)

- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

- minimum wykształcenie średnie,

- znajomość pakietu Office,

- znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych - wymagane doświadczenie w zakresie prowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z poza budżetu państwa, o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- doświadczenie z zakresu rozliczania i sprawozdawczości finansowej dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, sporządzania wniosków o płatność dla środków zewnętrznych, sporządzania wniosków o zapewnienie finansowania i uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa wg procedur Ministra Finansów,

- doświadczenie z zakresu prowadzenia projektów dofinansowanych z funduszy europejskich,

- mile widziane doświadczenie w udzielaniu zamówień i nadzorowaniu realizacji zawartych w ich wyniku umów w imieniu zamawiających będących organami administracji rządowej w strukturach formacji umundurowanych,

- wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania,

- myślenie analityczne, rzetelność, terminowość,

- samodzielność,

- dobra organizacja pracy, dokładność, staranność.

 

Przewidywany zakres obowiązków:

- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i dokumentacji z tym związanej,

- prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie realizacji projektu,

- sporządzanie wniosków dotyczących zapewnienia finansowania i uruchomienia rezerwy celowej budżetu państwa,

- bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów,

- przygotowanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń,

- realizacja działań informacyjnych i promocyjnych,

- nadzór nad realizacją projektu.

 

Zatrudnienie:

• etat pracownika cywilnego (urzędnik państwowy) - umowa o pracę,

• przewidywany termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2021 r. / styczeń 2022 r.,

• przewidywany okres zatrudnienia – umowa na czas określony - na czas realizacji przez Służbę Więzienną projektu pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” w ramach Programu pn. „Sprawiedliwość” wdrażanego w ramach III Perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021. Przewidywany termin zakończenia projektu 30 kwietnia 2024 r.

 

Wynagrodzenie:

- zasadnicze brutto dla pełnego etatu na oferowanym stanowisku - 3 900 zł,

- dodatek za wysługę lat – do 20 % wynagrodzenia zasadniczego,

- dodatek specjalny – do 40 % wynagrodzenia zasadniczego.

 

Wymagane dokumenty:

• podanie o pracę kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie,

Curriculum vitae

• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

• kserokopia świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe i doświadczenie,

• aktualną fotografię w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

 

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII ZASTOSOWANO CZASOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA NABORU DO PRACY
W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ.

 

WPROWADZONE ROZWIĄZANIA MAJĄ CHARAKTER CZASOWY ORAZ PRZEJŚCIOWY

 

 

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną (format pdf), a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej (liczy się data wpływu do jednostki) na poniższy adres:

 

  1. oisw_warszawa@sw.gov.pl

 

  1. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

ul. Wiśniowa 50

02 - 520 Warszawa

 

 z adnotacją „Nabór na stanowisko starszego specjalisty NMF”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50 w Warszawie lub pod numerami telefonów: (22) 640 82 63, (22) 640 82 60, (22) 640 82 59.

 

 

 

Podpisał:

 

DYREKTOR OKRĘGOWY

Służby Więziennej w Warszawie

/-/ płk Zbigniew Brzostek

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, ul. Wiśniowa 50.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, e-mail: iod_warszawa@sw.gov.pl , tel. 22 640 82 53.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi
z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej