Warszawa, dn.  06 lipca  2022 r.

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064
z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1631 z późn. zm.)

 

zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

 

strażnik działu ochrony – w następujących jednostkach organizacyjnych:

 

 1. Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa:

-  planowana liczba przyjęć  maksymalnie 20 osób;

 

 1. Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie, ul. Chłopickiego 71 A, 04-275 Warszawa:

- planowana liczba przyjęć  maksymalnie 10 osób;

 

 1. Areszt Śledczy w Warszawie – Służewcu, ul. Kłobucka 5, 02 -699 Warszawa:

- planowana liczba przyjęć maksymalni 20 osób;

 

 1. Areszt Śledczy w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, 05 – 600 Grójec:

 – planowa liczba przyjęć maksymalnie 2  osoby;

 

 1. Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock:

- planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osób;

 

 1. Zakład Karny w Przytułach Starych, ul. Główna 32, 07 – 411 Rzekuń:

- planowana liczba przyjęć maksymalnie 10 osób;

 

 1. Zakład Karny w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 47, 08-110 Siedlce:

- planowana liczba przyjęć maksymalnie 5 osób.

 

 

Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

Planowany termin przyjęcia do służby:

 • III - IV kwartał 2022 roku

 

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko  niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

 • podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
 • wypełnioną ankietę personalną ( będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu w dniu przyjęcia do służby);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu w dniu przyjęcia  do służby);
 • kserokopia książeczki wojskowej (oryginał do wglądu w dniu przyjęcia do służby);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 

UWAGA !!!

 

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII ZASTOSOWANO CZASOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ.

 

WPROWADZONE ROZWIĄZANIA MAJĄ CHARAKTER CZASOWY ORAZ PRZEJŚCIOWY

 

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 lipca 2022 r. drogą elektroniczną (format pdf), a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej (liczy się data wpływu do jednostki) na  poniższy adres:

 

 1. rekrutacja_oiswwarszawa@sw.gov.pl

 

 1. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

Ul. Wiśniowa 50

02 -520 Warszawa

 

 1. LUB BEZSPOŚREDNIO SKŁADAĆ DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W KTÓRYCH AKTUALNIE PROWADZONY JEST NABÓR NA OKREŚLONE STANOWISKO SŁUŻBOWE

 

 z adnotacją „Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony”.

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 26 lipca
2022 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. etapu wstępnego obejmującego:
 1. ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na dział służby i stanowisko służbowe;
 2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów); ROZMOWY KWALIFIKACYJNE W PRZYPADKU ZAISTNIAŁEJ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ PRZEZ WIDEO POŁĄCZENIE;
 3. przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej  oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów); TEST WIEDZY ZGODNIE Z § 8 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 ROKU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY  Z WYKORZYSTANIEM SYSYTEMU TELEINFORMATYCZNEGO;
 4. uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018. Poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów); INFORMACJA O ZASADACH PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZOSTANIE PRZEKAZANIA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM;
 6. sporządzenie arkusza oceny kandydata;
 7. wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;
 1.  etapu sprawdzającego obejmującego:
 1. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 1. etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w sposób zapewniający anonimizację danych.

 

Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydaci w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przedstawiającym ranking przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.

 

Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:

 • nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby;
 • nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia;
 • zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

 

Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów.

 

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

 1. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;
 2. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;
 3. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
 4.  wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;
 5. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
 6. wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty      (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej  - 30 punktów;
 7.  wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

 

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

 1. stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;
 2. aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;
 3. posiadanie uprawnień budowlanych – 10 punktów;
 4. posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;
 5. posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego
  – 8 punktów;
 6. posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów;
 7. posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod nw. numerami telefonu jednostek:

 1. Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce, ul. Ciupagi 1, Warszawa, nr tel. (+48) 451 – 056 – 420;  (22) 321-76-12; (22) 321-75 - 16;
 2. Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie, ul. Chłopickiego 71, Warszawa,

nr tel. (+48) 608 – 283 – 148; ( 22) 512-65-04;

 1. Areszt Śledczy w Warszawie – Służewcu, ul. Kłobucka, Warszawa, nr tel. (+48) 601 – 398 – 204; (22) 354-51-04, (22) 354-52-05; (22) 354-51-14;
 2. Areszt Śledczy w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21 Grójec, lub pod nr. tel. (+48) 662 – 184 – 834;  48-664-20-52 wew. 30;
 3. Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, Płock, nr tel. (+48) 504 – 343 – 882; (24) 262-02-27,
 4. Zakład Karny w Przytułach Starych, ul.  Główna 32, 07 – 411 Rzekuń, nr tel. (+48) 512 – 662 – 714; (29) 764-89-20, (29) 764-89-21;
 5. Zakład Karny w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 47, Siedlce, nr tel. (+48) 605 – 240 – 852;
  (25) 785-13-00,
 6. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50
  nr tel. (+48) 695 – 886 – 606; (22) 640 – 82 -73, (22)  640-82-63, (22) 640-82-60, (22) 640-82-59.

 

 

 

 

Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

 

 • art. 38 - 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631 z późn. zm.).

 

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Podpisał:

 

ZASTĘPCA DYREKTORA OKRĘGOWEG

Służby Więziennej w Warszawie

      /-/mjr Michał Chrościelewski

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50 (tel. 22 640 82 51).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz OISW w Warszawie, e-mail: iod_warszawa@sw.gov.pl, tel. 22 640 82 51.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej