Warszawa, dn.          lutego 2021 r.

 

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

 

 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.)

 

ogłasza nabór na stanowisko:

 

 

kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Warszawie

 

Wymiar etatu - 0,75 etatu

Forma zatrudnienia - umowa o pracę lub umowa kontraktowa

Liczba stanowisk pracy - 1

przewidywany termin zatrudnienia – marzec/kwiecień 2021 r

Miejsce wykonywania pracy - Warszawa

Przewidywane wynagrodzenie brutto: do 6 400,00 zł.

 

Pracę może podjąć osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Wymagane wykształcenie wyższe medyczne, uprawnienia do przeprowadzania badań pracowniczych w zakresie medycyny pracy,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz co najmniej trzyletni staż pracy,
 • znajomość realiów Służby Więziennej i zagadnień medycyny pracy służb mundurowych,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • umiejętności wyciągania wniosków, umysłu analitycznego i szybkiego reagowania,
 • umiejętności planowania,
 • samodzielności, dokładności, sumienności i kreatywności,
 • znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office.

 

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • różnorodne formy zatrudnienia,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach,
 • komfortowe warunki pracy – wygodny gabinet w przyjaźnie zaaranżowanej przestrzeni.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy będzie obejmował w szczególności:

 • realizację zadań wynikających z przepisów ogólnie obowiązujących, a w szczególności
  z przepisów wydanych przez Ministra Sprawiedliwości dotyczących działalności służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej,
 • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu SW w Warszawie,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami, w tym prowadzenie statystyk.

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o pracę,
 • Curriculum vitae,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia (załącznik nr 1),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

 

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 5 marca 2021 r. drogą elektroniczną (format pdf), a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej (liczy się data wpływu do jednostki) na poniższy adres:

 

 1. oisw_warszawa@sw.gov.pl

 

 1. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

Ul. Wiśniowa 50

02 -520 Warszawa

 

z adnotacją kierownik ZOZ Medycyny Pracy SW w Warszawie”

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać (w dni robocze) od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 pod numerem telefonu: (22) 640 82 60.

                                                                                                                                                                                          Podpisał:

                                                                                                                                                                                  DYREKTOR OKRĘGOWY

                                                                                                                                                                              Służby Więziennej w Warszawie

                                                                                                                                                                                /-/ płk Zbigniew Brzostek

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, ul. Wiśniowa 50.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, e-mail: iod_warszawa@sw.gov.pl , tel. 22 640 82 86.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,  w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej