DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1427
z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631)

 

ogłasza nabór na stanowisko:

 

inspektor - starszy inspektor ds. realizacji P OWER Program Operacyjny Wiedza – Edukacja - Rozwój - OISW w Warszawie (pracownik cywilny)

Wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy

Liczba stanowisk pracy – 2

przewidywany termin zatrudnienia - grudzień 2019 r. - umowa na czas określony - na czas realizacji przez Służbę Więzienną projektu systemowego w ramach Działania 2.7 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (2014-2020) POWER - przewidywany termin zakończenia projektu maj 2020 r.

Wynagrodzenie brutto: do 3 584,00 zł.

Miejsce wykonywania pracy – Warszawa ul. Wiśniowa 50

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz doświadczenie w tym zakresie
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office,
 • doświadczenie zawodowe z zakresu realizacji funduszy europejskich,
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania,
 • myślenie analityczne, rzetelność i terminowość;
 • samodzielność;
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność.

Kandydat musi spełniać wymagania określone w art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy będzie obejmował w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie realizacji projektu POWER,
 • bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów,
 • przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń,
 • realizacja działań informacyjnych i promocyjnych.
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania ofertowego w trybie prawo zamówień publicznych.
 • nadzór nad realizacją kursów i szkoleń w jednostkach podległych OISW w Warszawie.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o pracę,
 • Curriculum vitae,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia (załącznik nr 1),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. osobiście  w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, od poniedziałku do piątku (godz. 800 – 1600) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie) z adnotacją „nabór POWER”.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50 w Warszawie lub pod numerem telefonu:
(22) 640 82 60.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, ul. Wiśniowa 50.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, e-mail: iod_warszawa@sw.gov.pl , tel. 22 640 82 53.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c orazart. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej