Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań, tel. 61 856 82 59, fax; 61 856 82 53 e-mail; oisw_poznan@sw.gov.pl

OGŁASZA NABÓR NA N/W STANOWISKO

Starszy specjalista ds. realizacji projektu Służby Więziennej pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” w ramach Programu pn. „Sprawiedliwość” wdrażanego w ramach III Perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 – Pracownik cywilny (urzędnik państwowy)

Dodatkowe informacje: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu poszukuje pracownika na stanowisko Starszy specjalista ds. realizacji projektu Służby Więziennej pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” w ramach Programu pn. „Sprawiedliwość” wdrażanego w ramach III Perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021

• ilość osób – 1 lub 2

• wymiar etatu – 1,0:

- od października 2020 r. – 0,7 etatu (osoba posiadająca doświadczenie z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków zewnętrznych i realizacji takich projektów),

- od października 2020 r. - 0,3 etatu (osoba posiadająca doświadczenie z zakresu rozliczania i sprawozdawczości finansowej dotyczącej  projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych),

- od 01 kwietnia 2021 r. planowane jest zrównanie wymiarów etatu po 0,5.

Termin zatrudnienia jest orientacyjny i uzależniony od stopnia zaawansowania realizacji projektu.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 848), pracownikiem może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

- ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie

- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742)

- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe,

- bardzo dobra znajomość pakietu Office,

- znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych - wymagane doświadczenie w zakresie prowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z poza budżetu państwa, o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- doświadczenie z zakresu rozliczania i sprawozdawczości finansowej dotyczącej  projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, sporządzania wniosków o płatność dla środków zewnętrznych, sporządzania wniosków o zapewnienie finansowania i uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa wg procedur Ministra Finansów,

- doświadczenie z zakresu prowadzenia projektów dofinansowanych z funduszy europejskich,

- doświadczenie w udzielaniu zamówień i nadzorowaniu realizacji zawartych w ich wyniku umów w imieniu zamawiających będących organami administracji rządowej w strukturach  formacji umundurowanych,

- wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania,

- myślenie analityczne, rzetelność, terminowość,

- samodzielność,

- dobra organizacja pracy, dokładność, staranność.

Przewidywany zakres obowiązków:

- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i dokumentacji z tym związanej,

- prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie realizacji projektu,

- sporządzanie wniosków dotyczących zapewnienia finansowania i uruchomienia rezerwy celowej budżetu państwa,

- bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów,

- przygotowanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń,

- realizacja działań informacyjnych i promocyjnych,

- nadzór nad realizacją projektu.

Zatrudnienie:

• etat pracownika cywilnego (urzędnik państwowy)- umowa o pracę,

• przewidywany termin rozpoczęcia pracy – październik 2020 r. – 0,7 etatu oraz 0,3 etatu,

• przewidywany okres zatrudnienia – do 30 kwietnia 2024 r.

Wynagrodzenie:

- zasadnicze brutto dla pełnego etatu na oferowanym stanowisku –3900 zł,

- dodatek za wysługę lat – do 20 % wynagrodzenia zasadniczego,

- dodatek specjalny – do 40 % wynagrodzenia zasadniczego.

Wymagane dokumenty:

• podanie o pracę kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu,
• CV,
• kserokopia świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe i doświadczenie,

• aktualną fotografię w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesyłać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem określającym stanowisko na jakie kandydat składa dokumenty na adres Okręgowy Inspektorat Służby w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań albo składać osobiście do dnia 18.09.2020r.

Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela dział kadr OISW w Poznaniu, tel. 0-61 85 68 444.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy. Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej