DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Nr 12/2023 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU.

 

Planowane terminy przyjęć kandydatów do służby II –IV kwartał 2023 roku.

 

 1. LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH I DZIAŁACH SŁUŻBY, NA KTÓRY PROWADZONY JEST NABÓR DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

 

 

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Areszt Śledczy w Poznaniu

1

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 856 83 22, 61 856 83 23  Fax: 61 85 68 252

 

 • służba w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
 • wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • aktualne prawo wykonywaniu zawodu lekarza; mile widziana specjalizacja z zakresu psychiatrii.

 

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki służby
 • płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni
 • urlop dodatkowy wynikający ze stażu służby
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej
 • wyposażenie w niezbędne umundurowanie
 • wypłatę dopłaty do wypoczynku na każdego członka rodziny
 • wypłatę równoważnika za przejazd na koszt jednostki organizacyjnej 
 • wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie i czyszczenie chemiczne
 •  nagrody uznaniowe
 • nagrody jubileuszowe
 • dodatek za wysługę lat pracy i służby
 • dodatkowe nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim 
 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby
 • urlopy dodatkowe
 • możliwość podjęcia bezpłatnych studiów na uczelni wyższej SWWS
 • dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji przydatnych na zajmowanym stanowisku.

 

 1. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMINY I MIEJSCE ICH SKŁĄDANIA:

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega wraz z numerem telefonu i adresem e-mail kandydata (SKŁADANE DO JEDNOSTKI, W KTÓREJ CHCE SIĘ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ);
 • wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną;
 • świadectwa pracy lub służby ( kserokopie );
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej, również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne ( kserokopie );
 • kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 • oświadczenie kandydata dot. RODO.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub w wersji elektronicznej na adres podany dla danej jednostki organizacyjnej w niżej wymienionym terminie:

 

Do dnia 3 maja 2023 roku z dopiskiem „Nabór 12/2023” –
decyduje data wpływu do jednostki
.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Komisja kwalifikacyjna skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia przebiegu poszczególnych etapów. Test wiedzy przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 w jednostkach, do których prowadzony jest nabór oraz pod numerem telefonu
797-517-992. W przypadku nie prowadzenia naboru do jednostki znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania istnieje możliwość złożenia aplikacji do innej jednostki.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań, email: oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest Krzysztof Komorowski, e-mail: iod_oisw_poznan@sw.gov.pl,
tel. 61 856 82 59.Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie
art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej