DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W OLSZTYNIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

OGŁASZA

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW

W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM KWALIFIKACYJNYM Nr 5/2020

DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE NA ROK 2020.

            Planowane terminy przyjęć kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2020 roku zostały ustalone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na następujące dni:

1 października 2020 r. 5 października 2020 r. 12 października 2020 r. 19 października 2020 r. 26 października 2020 r. 2 listopada 2020 r. 9 listopada 2020 r. 16 listopada 2020 r. 23 listopada 2020 r.

 

I. LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I DZIAŁACH SŁUŻBY, NA KTÓRE JEST PROWADZONY NABÓR DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

 

ZAKŁAD KARNY W BARCZEWIE

Młodszy referent działu kwatermistrzowskiego – 1 etat

Wynagrodzenie brutto 2 600 zł (przez ok. 2 miesiące, następnie 3 703 zł)

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie średnie techniczne, mile widziane średnie branżowe o kierunku elektrycznym, staż w zawodzie elektryka, uprawnienia elektryczne w grupie G1 do 1kV, podstawowy zakres wykonywanych czynności: konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń, sprzętu kwaterunkowego, obiektów.

Młodszy instruktor zespołu informatyki i łączności – 1 etat

Wynagrodzenie brutto 3 956  zł

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub pokrewnym, znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie opisów technicznych, praktyczna znajomość jednego z systemów (Windows/Linux) oraz środowisk wirtualizacji Hyper – V, Vmware, znajomość zagadnień sieciowych (routing IP, DNS, TCP/IP, firewalle), znajomość rozwiązań CCTV IP, doświadczenie w pracy z urządzeniami sieciowymi.

ZAKŁAD KARNY W KAMIŃSKU

Młodszy instruktor działu informatyki I łączności – 1 etat

Wynagrodzenie brutto 3 956  zł

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym.

Młodsza pielęgniarka/pielęgniarz/technik medyczny ambulatorium z izbą chorych – 2 etaty Wynagrodzenie brutto 3 956 zł

Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe, prawo wykonywania zawodu bądź dyplom ratownika medycznego.

OFERUJEMY:

- stałą pracę,

- pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

- wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,

- wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

 

II. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

III. WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego;

2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik do ogłoszenia);

UWAGA – obowiązuje wydruk dwustronny, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie.

3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

5) zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

6) kserokopie uzupełnionej o stosowne wpisy książeczki wojskowej;

7) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia);

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

            Wymagane dokumenty należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie (liczy się data wpływu) w terminie od dnia 3 sierpnia 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r.  na adres:

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Aleja Józefa Piłsudskiego 3,

10-575 Olsztyn

z dopiskiem: „Nabór Nr 5/2020” (ze wskazaniem stanowiska)

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 14.08.2020r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. 

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSYŁANIA DOKUMENTÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE tj.:

 

Zakład Karny w Barczewie   

ul. Klasztorna 7

11 – 010 Barczewo

Zakład Karny w Kamińsku

ul. Obrońców Westerplatte 1

11 – 220 Górowo Iławeckie

 

Szczegółowe informacje w zakresie postępowania kwalifikacyjnego Nr 5/2020 można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 89 524 87 50, 89 524 86 81.

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można wysyłać na adres e-mail: nabor_oisw_olsztyHYPERLINK "mailto:nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl"n@sw.gov.pl

            Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

1) Etap wstępny obejmujący:

1. Ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe.

2. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów).

3. Przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut).

4. Uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego.

5. Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1580,  z 2018 r. poz. 1573).

(liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów; opis przeprowadzania poszczególnych prób sprawnościowych stanowi załącznik do ogłoszenia).

6. Sporządzenie arkusza oceny kandydata.

7. Wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

2) Etap sprawdzający obejmujący:

- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z późn. zm.) na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie.

3) Etap końcowy obejmujący utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking kandydatów ogłoszony zostanie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów.                          

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/ aresztu śledczego w terminie 3 dni od dnia ukazania się ogłoszenia zawierającego ranking i informuje o tym przesyłając skan oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

Adres e-mail, na który należy przesyłać oświadczenia: nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl

            Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:

- nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby,

- nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia,

- zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie resocjalizacji, profilaktyki społecznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego – 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

            W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 

1) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

2) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

3) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

4) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

5) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;

6) posiadanie uprawnień budowlanych – 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

            KLAUZULA  INFORMACYJNA

dla uczestników postępowania kwalifikacyjnego

W trybie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że:

 

           Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie ul. J. Piłsudskiego 3.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz st. chor. Grzegorz Surdykowski,
e-mail: iod_oisw_olsztyn@sw.gov.pl, tel. 89 524 87 24.

           Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

          Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

        Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej