OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE

Kierownik ZOZ Medycyny Pracy przy OISW w Olsztynie (pracownik cywilny – lekarz specjalista medycyny pracy)

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko:

kierownik ZOZ Medycyny Pracy (lekarz specjalista medycyny pracy) – pracownik cywilny

planowana liczba osób do przyjęcia do służby – 1

forma zatrudnienia ( na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu z możliwością zwiększenia
w niedalekiej perspektywie do pełnego etatu )

planowane przyjęcie: czerwiec 2021 r.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 • Ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • Daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów, określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec którego nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • Posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 • Posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalająca na zatrudnienie na w/w stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy;
 • Daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • Realizuje zadania statutowe ZOZ Medycyny Pracy SW określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej; prowadzi dokumentację ZOZ.
 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych lekarza do wykonywania badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067),

DODATKOWE WYMAGANIA

 • znajomość pakietu MS Office, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.
 • Mile widziane doświadczenie w ochronie zdrowia pracujących
   

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie do pracy w Służbie Więziennej
 • kwestionariusz osobowy załączony na końcu oferty
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
 • kserokopia dowodu osobistego

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą w terminie do 28 maja 2021 r. w sekretariacie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie Al. Piłsudskiego 3, 10 – 575 Olsztyn

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej